Esperanto en Rusio История эсперанто в России и Советском Союзе. Биографии репрессированных эсперантистов, архивные материалы.

БАКУШИНСКИЙ Р.Н. 

 

7 апреля 1918 г.
 Господину Заведующему Московским Институтом Эсперанто
Руфа Николаевича Бакушинского,
прожив. Москва Таганка
Семеновская ул. д.9, кв.6.

                       Заявление

     Настоящим прошу подвергнуть меня испытанию в Комиссии Института для получения свидетельства о знании мною специального курса языка эсперанто.
     При сем  прилагаю квитанцию [No. 157] о взносе мною 10 руб.  в пользу Института Эсперанто.
                                          Р. Бакушинский

Москва, 7/IV н.ст. 1918 г.

 Резолюция: Экзамен назначен на 7 апреля 1918 в 12 час. дня.
________________________________________________________________

7/IV n.st. 1918

       

       Mia biografio

Mi naskiĝis la 21-an de februaro 1892. Mia familnomo montras al vi, ke mi, povas esti, estas polo. Ne, mi estas ruso, sed tre tre malproksima mia praavo estis p[ola] militisto, kiu venis en Rusujon kaj lasis en ĝi sian familnomon. Mi estas pura (?) moskvano, ĉar mi naskiĝis ĉi tie kaj tutan mian vivon loĝis ĉi tie. Mia patro havis en Moskvo "la" [forstrekita] magazenon de pretaj vestoj kaj ankaŭ tajloran laborejon.
Mi ne tre klare memoras miajn unuajn infanajan jarojn, sed tio, kion mi memoras, lasis en mia infana animo tragedian postesignon: "la" patro lasis familion, la magazeno kaj laborejo estis likvidita kaj por mia patrino kun tri filoj komenciĝis malfacila periodo de la vivo.
Mia patrino devis multe labori por doni al ni bonan kler[ig]on. Baldaŭ mi estis enskribita en "Sinoda[n] lernejo[n]", kie mi ricevis muzikan kler[ig]on kaj mi ĉiam kun danko
rememoras tion, kion donis al mi la lernejo, ĉar ĝi semis en mian animon amon al muziko kaj ĝian komprenadon.
Mi ne finis la lernejon, kiu havis 9 klas[ojn], sed mi finis nur 5 klasojn, ĉar mi decidis ekzameniiĝi por ricevi gimnazian ateston. Tiam mi estis 16 [jar]aĝa knabo. Ĉi tio estis tre malfacila periodo de mia vivo, ĉar mi multe laboris, neunufoje tenis sensukcese ekzamenon sed obstine iris al la celo - universitato, kaj fine la 23-an de septembro 1913 j. mi havis la ateston en miaj manoj.
Post unu jaro mi estis jam studento de medicina fakultato kaj tiam mi konatiĝis kun Esperanto. Mi fariĝis adepto de Esperanta movado, ĉar ĝi mirigis min per sia interna spirito, kiu nepre havos gravan rolon por paciĝo de eterne batalantaj popoloj.


Rufo Bakuŝinskij

Bone Korzlinskij
A.Saĥarov
T.Fridriĥsen
________________________________________________________________

Aktuala tasko de la ruslanda esperantistaro por progresigi Esperanton

Sinjoroj, ĉu ne vere estas ke Rusujo estis lulilo de Esperanto? Jes, mi tion scias, mi scias ankaŭ, ke en Rusujo Esperanto faris unuajn malfortajn paŝojn. Kaj - mia patrujo
povas estis fiera, ĉar ĝi donis al la tutmonda estonta civitanaro ĝian lingvon. Ni estas fieraj kaj samtempe estas honte al ni, ke nia patrujo iris "envoste", post aliaj naciaj
nacioj en Esperanta movado. Kial?
Multe estis da malfacilaĵoj kaj, laŭ mia opinio, jen ĉefaj el ili: la indifirenteco, mi dirus ennaskita, de nia inteligentularo, malklero de la popolo, cara reĝimo, kiu estis
bona nutristino de du suprediritaj malsanoj de la rusa popolo, kaj kiu en ĉiu internacia movado vidis antaŭsignon de la terura revolucio. Sekve kion povis fari malmultnombraj rusoj
es[perant]istoj en tia "neŝovebla" [substrekita] grundo.
Sed jen revolucio! Rusujo ekspiris libere, ankaŭ ekspiris esperantistoj. Ni senkateniĝis. Antaŭ ni grandega vasta kampo kaj ni devas utiligi ĝin por nia movado. Kiel tion fari? Al mi ŝajnas, ke ni devas iri tiun vojon, kiun iris niaj liberaj eksterlandaj samideanoj, kaj kiuj jam atingis grandegajn sukcesojn. Ni devas trapenetradi en ĉuijn tavolojn de nia socia,
ĉar grundo jam estas preparita per ventego de revolucio kaj nia inteligentularo nuntempe tute alie rigardas la internacian movadon.
Ni devas propagandi nian lingvon tie, kie ni estas anoj. Ni devas ĉie kaj ĉiam aranĝi ekspoziciojn, ĉar mi konvinkiĝis mem el mia propra sperto, kiam grandan signifon havas ekspozicio por tiuj, kiuj iam sciis nian lingvon kaj sen subteno malentuziasmiĝis. Dank'al [la] ekspozicioj ili denove ekflamiĝas kaj kun novaj fortoj sin ĵetas en nian sensangan batalon.
Post [la] revolucio vastaj rondoj de nia popolo sin tiris al klero, kiel papilioj al lumo; ni vidis: kiel fungoj post pluvo kreskas diversaj rondoj, rondetoj, asocioj, lernejoj por
klerigado kaj ni devas utiligi ĉi tion cirkonstancon. Ni devas aranĝadi senĉesajn kursojn kaj proponi nian scion tie, kie oni bezonas ĝin kaj ankaŭ prponadi fari eksperimenton en lernejoj ĉiam montrante la sukcesojn de alilandaj eksperimentoj.. Dank'al tio ni preparigos multnombran esperantistaron, kiu povos subteni nian movadon, daŭrigi ĝin, nutri nian literaturon, gazetaron, "preni mem kaj doni mem". Ni devas kunligi, kunfandigi ĉiujn dissemitajn en nia patrujo esperantistoj per federacio, sekve ni devas subteni ĵus organizitan O.K.T.E.F.'on, ĉar [la] federacio ĉiam havas grandan forton kaj ni kune fortikvice iros al nia fina celo - al celo de frateco de popoloj, al la tutmonda civitaneco. Ni iru!

7/IV n.st.1918 j. Rufo Bakuŝinskij

T.Fridriĥsen / Bone Korzlinskij / A.SaĥarovHistorio.ru — история отечественного движения эсперантистов (Российская империя, СССР, РФ).