Esperanto en Rusio История эсперанто в России и Советском Союзе. Биографии репрессированных эсперантистов, архивные материалы.

ДЕМИДЮК Г.П. 

Господину Заведывающему Институтом Эсперанто
Григория Прокопьевича Демидюкъ

                 З а я в л е н и е

     Имею честь просить Вас о допущении меня к экзамену в  знании
специального курса языка Эсперанто по программе Института.

                                            Г.Демидюкъ

     Москва, 10 февраля 1915 г.

Резолюция А.Сахарова: Экзамен назначен на воскресенье, 15 февраля  
А.Сахаров
________________________________________________________________

Moskva Instituto de Esperanto

Kvitanco 194

De s-ro GRIG. DEMIDJUK estas ricevite por ekzameno pri scio de la supera kurso 10 rub.

La 10-an de Februaro 1915.

________________________________________________________________
[Четким, красивым, устоявшимся почерком. Практически без единой помарки]

A u t o b i o g r a f i o

Mi naskiĝis en Moskvo, la 28an de Januaro 1895a [la 9-an februaro - respektive: malnov/novstile - NSt.]. Mia patro, vilaĝano de Grodna gubernio, estis fervoj-oficisto. Nia familio loĝis ĉe gepatroj de mia patrino, vera Moskvanino laŭ sia deveno. La patro pro bezonoj de sia ofico konstante forestis el hejmo kaj miaj infanjaroj pasis sub zorgoj de la geavoj kaj la patrino. Kiam mortis la geavoj, nia familio transloĝiĝis en Moskvan apudurbon Ĉerkizovo, sed mi pasigis tie nur 4-5 somerajn monatojn kaj poste estis prenita "por edukado" al frato de mia boptopatrino. En tiu tempo mi estis 5-jara kaj de tiam mi loĝis
ĉiam for de mia familio.
Ankoraŭ ĉe miaj gepatroj mi lernis legi per infana prialfabeta ludo kaj tio multe helpis, ke oni enlasis min en magistratan popollernejon, kvankam mi estis nur 7 1/2 jara. Post
3 jaroj, sukcese fininte la komencan lernejon, mi estis akceptita en mezgradan Komercan Lernejon "Nabilkovskoje". Dank'al bonaj instruistoj mi sufiĉe bone ellernis tie germanan kaj francan lingvojn, kaj preskaŭ paralele kun ili ankaŭ Esperanton [aliloke li donas la daton - 1909 - NSt.]. Mi multe interesiĝis pri naturscienco kaj precipe pri aplika kemio. La lasta ĉefe direktigis min en Ĥemian Fakultaton de Moskva Imperiestra Teknika Lernejo, kien mi estis akceptita en la jaro 1912a. Esperanta steleto konatigis min kun unu instruisto-esperantisto en laboratorioj de la Teknika Lernejo. Dank'al li mi vizitis en Januaro de 1913a jaro unua-foje la Moskvan Societon Esperantistan kaj iom post iom aliĝis aktivan esperantistan laboron.

G.Demidjuk

Tre bone. N.Ĵitkova
________________________________________________________________
Signifo de Universalaj kaj naciaj Kongresoj por propagando de Esperanto

La unua esperantista kongreso okazis en la jaro 1904a (korektita - 1905) en Bulonjo-sur-Maro, malgranda franca urbeto. Antaŭ tio okazis iafoje kunveturoj de esperantistoj, loĝantaj en najbaraj urboj, sed ili pli similis privatajn kunvenojn kaj ne
estis videblaj por neesperantista publiko. La nomita kongreso havas nomon "Unua Universala Kongreso de Esperanto", sed pli ĝuste estas nomi [ĝin] "Internacia", ĉar karakteron de unuversaleco ĝi ne havis. Ankaŭ laŭ ĝi juĝi propagandan signifon de la Universalaj kongresoj oni ne povas, ĉar en oreloj de esperantisto la nomo "Bulonjo-sur-Maro" sonas nur kiel historia kaj ne estas kunligita kun nuntempa esperantista Movado.
Komencante de la Dua, Ĝeneva, la esperantistaj kongresoj ricevis karakteron de Universaleco pro ĉiam multiĝantaj kunsidoj kaj eĉ kongresetoj de specialistoj. Nome tian tipon de esperantistaj kongresoj ni esploru de la vidpunkto pri ilia propaganda signifo.
Propagando de Esperanto neniam estis la ĉefa celo de la Universalaj Kongresoj, ilia ĉefa tasko estis kaj estos priparoli demandojn de la movado kaj samtempe ĉiujare festi unuiĝon de la homaro. Sed tio tamen ne malhelpas al ili fari grandan propagandon por nia lingvo. La solenaj malfermoj estis ĉiam publikaj kaj multe vizitataj. Kelkfoje brilaj manifestacioj, kiel ekzemple dum la Naŭa Kongreso en Bern, altiris multajn milojn da
rigardantoj. Kaj nome tio havas propagandan signifon. En nuna tempo oni preskaŭ ne povas renkonti intelegentulojn, kiuj ne aŭdis pri Esperanto. Multaj scias la bonojn, kiujn ne nur promesas, sed eĉ donas tiu ĉi lingvo al la homaro, sed la ĉiutaga vivo ne permesas al ili eklerni ĝin kaj jen la Kongresoj efikas kiel puŝiloj tiurilate; aliaj skeptike rilatas al la lingvo - la manifestacioj eble ne konvikigus ilin, sed al ili multon diros la fakaj kunsidoj kaj kongresetoj, montrantaj la praktikan valoron de la lingvo. Fine al personoj "neŭtralaj", t.e. kiuj aŭ neniam aŭdis pri Esperanto aŭ rilatis ĝin tute indiferente, la kongresoj konigas nian aferon, ekinteresigas ilin, venigas kelkajn en la vicojn de la "pacaj batalantoj".
La efektiveco pruvas, ke tiuj konsideroj estas veraj. En ĉiuj kongresurboj la movado ekkreskas tuj post la kongreso, la kongresurboj fariĝas centroj de enlanda esperantista movado. Sufiĉas rememori ke Ĝenevo, Dresdeno, Barcelono, Antverpeno fariĝis esperantistaj centroj de la koncernaj landoj.
La Universalaj Kongresoj konigas Esperanton ne nur al loĝantoj de la koncernaj urboj, ne nur al personoj, vidintaj ilin, sed al la tuta mondo. En nia tempo gazetoj diverslingvaj kaj diverslandaj rapidas komuniki al siaj legantoj ĉiujn pli mal-pli gravajn okazintaĵojn de la mondo. Kaj se esperantistoj ofte ne sukcesas presigi en gazetoj priesperantajn artikolojn, la Kongresoj ilin helpas en tiu rilato. En tago de solena malfermo de
kongreso, telegramoj flugas al miloj da gazetoj tutmondaj, milionoj da legantoj ilin legas - sekve aŭdas pri Esperanto kaj nome unu el ĉefaj taskoj de la propagandistoj estas konstante montri al publiko, ke la movado vivas. Mi ne parolos pri granda propaganda signifo de detalaj raportoj, aperantaj en gazetoj de la koncernaj kongreslandoj. Tro evidenta ĝi estas.
Ravitaj revenas la kongresanoj hejmen, ili ricevis novajn fortojn, novajn rimedojn por propagandi la lingvon kaj tiamaniere, per vojo nerekta, la Universalaj Kongresoj influas diverslandan propagandon de la lingvo, plifortigante ĝin.
Naciaj esperantistaj kongresoj komenciĝis <nur unu jaron pli malfrue> (substrekita): en 1905 jaro okazis la unuaj germana kaj skota esperantistaj kongresoj. Ili verŝajne ne havis tiam karakteron de kongresoj, ĉar esperantista historio scias pri ili nur ĉar la okazintaj en la jaro 1914a germana kaj skota kongresoj estis nomataj "Naŭa".
La lastaj naciaj kongresoj multe similas pro sia grandeco la Universalajn. Oni ne povas diri, ĉu ili havas pli aŭ malpli grandan signifon propagandan, ol la Universalaj, ĉar ili havas tute alian, eble iom pli nacian, karakteron. Precipe valoraj estas ili por la landoj, kie pro iaj kaŭzoj ne povas okazi universala Kongreso; en tiuj landoj ili anstataŭas la Universalajn. Krom tio Universalaj kongresoj de Esperanto okazas malofte en sama lando; pro tio ankaŭ tie la naciaj anstataŭas ilin.
Demandoj pridiskutataj en la naciaj kongresoj ofte koncernas aliajn naciajn demandojn; pri tiuj gazetoj pli volonte kaj detale raportas. Nepra sekvo de esperantistaj kongresoj, naciaj aŭ Universalaj, ĉiam estis serioza rilato al nia movado en la koncernaj kongresurboj kaj tio estas nepra kondiĉo por disvastiĝado de nia lingvo.
Rusujo apartenas al la landoj, kie Universalaj kongresoj de Esperanto ne povas nuntempe okazi, parte pro pasporta sistemo, parte pro aliaj cirkonstancoj. Tial en Rusujo estas pli ol ie necesaj la naciaj kongresoj kaj rusaj esperantistoj devas per ĉiuj fortoj peni okazigi en sia lando ĉiujare esperantistajn kongresojn tutruslandajn, ĉar ili estas plej efika propagando en nia lando.

                                    G.Demidjuk

     Bone K. [Sxidlovskij]
     Tre bone A.Sahxarov]
     Tre bone N.Jxitkova
     Н.Корзлинский
________________________________________________________________
Г.П.ДЕМИДЮК и др.

     Журнал заседания экзаменационной комиссии Московского Института Эсперанто 15 февраля 1915 г.  (ошибочно указано - 1914 г.)

     В заседании присутствовали: Заведующий Институтом А.А.Сахаров и преподаватели: Н.П.Житкова, Н.В.Корзлинский и К.И.Шидловский.

     Комиссией были  подвергнуты  испытанию в знании специального курса языка Эсперанто (для преподавания) Григорий Прокопьевич Демидюк, Иван Александрович ИвановАртур Клем и Арам Леонович Тадеосянц.

     Испытание началось с письменного изложения на языке Эсперанто испытуемыми их автобиографий и ответом на предложенные темы:

1) Signifo de Universalaj kaj naciaj kongresoj esperantistaj por propagando de Esperanto и 
2)  La  ekonomio,  gajnota  de  la homaro pro akcepto de unu komuna helpa lingvo internacia.

     Рассмотрев представленные экзаменующимися письменные  работы и признав их их вполне удовлетворительными, комиссия приступила к устным испытаниям.  При этом испытуемым предлагались для  прочтения, пересказа  на Эсперанто и затем синтаксического разбора разные отрывки из Fundmenta Krestomatio. Это испытание показало, что все экзаменующиеся очень хорошо овладели разговорной частью языка
эсперанто и основательно  усвоили  этимологию  и  синтаксис  его. После этого  производилось  испытание  в  знании ими литературы и истории языка эсперанто.  В той и лругой области  все  испытуемые обнаружили большую  начитанность и сознательное отношение ко всемдеталям эсперантского движения.

     На основании  всех  этих данных Комиссия признала испытуемых Демидюка, Иванова, Клема и Тадеосянца достойными получения свидетельства Института о знании ими Специального Курса языка Эсперанто.

                         Заведующий Институтом  А.Сахаров
                                                Н.Житкова
                                                К.Шидловский
                                                Н.Корзлинский
_________________________
                        
Moskva Instituto de Esperanto  
Lubjanskij pr., N 3     
     6 мая 1919 г.      
        No. 14            

                           Григорию Прокопьевичу Демидюк

                           -----------------------------
    
Московский Институт   Эсперанто   уведомляет   Вас,  что  по представлению Института от 12-го Октября 1918 года Вы зарегистрированы в  Отделе Народного Просвещения Московского Совета Раб. и Кр. Депутатов в качестве лектора Института по языку Эсперанто.

                                  Заведующий Институтом А. Сахаров.

Спиридович, Демидюк. Движение за международный язык в СССР (1926).Historio.ru — история отечественного движения эсперантистов (Российская империя, СССР, РФ).