Esperanto en Rusio История эсперанто в России и Советском Союзе. Биографии репрессированных эсперантистов, архивные материалы.

ESPERANTO KAJ ESPERANTO-MOVADO EN SOVETUNIO


Oni petis min fojfoje verki artikoletojn pri la sovetia Esperanto-movado por via revuo. Cxu mi kapablas? Al mi sxajnas, ke jes. Ja mi jam dum kelkaj jaroj preskaux profesie okupigxas pri historio (kaj ankaux pri sociologio) de E-movado en la lando kaj ecx verkis pri tio kelkajn artikolojn. Do, pro kio oni dubas? Nu, verdire, mi simple ne povas elekti, pri kio mi unue verku. Disaj faktoj, apartaj eventoj, kontrauxdiraj tendencoj, tute diversaj opinioj... (Vidu, ekzemple, "Esperanto", 1989, n-ro 11, pp. 185-188). Tamen la plej grava, laux mi, estas tio, ke oni tute ne povos kompreni la nunan staton de E-movado en USSR sen trarigardo, almenaux skiza, de historio de ties evoluo. Pro tio mi komencas jene.

Cxiu esperantisto certe scias, ke la Unua Libro unue aperis en 1887 en Varsovio - sur teritorio de tiama Rusia Imperio, Rusio, aux Ruslando, kiel oni tiutempe nomis gxin, kiu siatempe ne nur estis la "naskigxloko", sed ankaux la "lulkorbo" de la nova socia movado, havante difinitajn tradiciojn kaj meritojn en gxia evoluo. Interese kaj tute kompreneble, ke historio de E-movado en la lando (kiel soci-kultura fenomeno) cxiam proksime sekvis cirkonstancojn de socipolitika vivo kaj stato de socio mem.

Do, pro tio oni povus difini kelkajn cxefajn, tute malsamajn periodojn en historio de evoluo de esperantismo en la lando: I. Antauxrevolucia periodo de E-movado en Rusio (1887-1917); II. Postrevolucia periodo (konvencie: inter du mondaj militoj); kaj III. Nuntempa (aux postmilita) periodo.

La periodoj fakte ne estis kunligitaj unu kun la alia kaj estis pli la rezulto de "radikalaj hxirurgiaj operacioj", de abrupta dissxiro, ol konstanta dauxrigo de tradicioj. Kaj en la E-movado, kiel en guto da akvo, respeguligxas socipolitika vivo de la vasta landego.

Specifeco de la unua periodo, kiun oni rajte nomas la "rusa" (gxis 85% el tutmonda esperantistaro tiutempe logxis sur teritorio de Rusia Imperio), konsistis en tio, ke malgraux la reakci-despota regximo, ekzistinta en cara Rusio tiutempa, E-movado trovis en gxi favoran grundon kaj disfloris en multaj centroj de la grandega imperio (precipe - en okcidentaj regionoj de ties europa parto).

La cxefaj eventoj de la periodo: apero de la Unua Libro (1887), de unua adresaro de esperantistoj (1889, Zamenhof). de unua frazaro (1890, A.Grabovski), de unuaj rondetoj, kluboj, societoj (ekz. "Espero" - Peterburgo, 1892), eldonajxoj (1905, Jalta), unua kaj dua tutrusiaj E-kongresoj (Peterburgo, 1910, Kievo, 1913). Karaktere, ke la humanisma ideo
pri amikeco kaj interkomprenigxo inter popoloj, sur kiu bazigxas la movado (tiel nomata "interna ideo"), kaptis unuavice vastajn tavolojn de intelektularo de Rusio kaj, surmetinte sin sur ties batalo kontraux despotismo kaj obskurantismo de la regximo, rapide disvastigxis tra la teritorio de la lando. Rusiaj esperantistoj dum la periodo faris multe ne nur por evoluo de la lingvo mem, kaj ankaux por evoluigo kaj konfirmado de la "intema ideo". Gxuste tio estis la kialo ne nur por la grandaj sukcesoj de la juna E-movado sed ankaux por la malsukcesoj
kaj fiaskoj. Gxuste la alta socia idealismo de unuaj esperantisioj kauxzis ilian firman kunligon kun la movado de adeptoj de Leo Tolstoj. Do, E-movado dum la periodo estis cxefe la movado de intelektuloj (kuracistoj, instruistoj, verkistoj), kiuj aspiris trovi en la lingvo - laux klarigo de Drezen - "certan ripozon de la nube griza socia vivado en la cara despotio".

         La dua periodo de la E-movado komencigxis post Granda Oktobra Socialista revolucio (1917) kaj evoluis en la juna soveta respubliko dum unuaj jaroj de soveta potenco, dum jaroj de rekonstruo de popolmastrumo/ekonomio, dum jaroj de unuaj kvinjarplanoj - gxis fino de la 30-aj jaroj. Sendube, la cxefa "evento" de la periodo estis fondo kaj agado de Sovetrespublikara Esperanto-Unio (SEU, 1921-1938). Dum la periodo, sub kondicxoj de konstruado de juna soveta socio, E-movado kreskis kaj rapide evoluis. Gxi estis tre centrigita kaj igxis unua vere organizita E-movado en la lando kaj ludis gravan rolon en socia vivo de la lando, en evoluo de ties kulturo, klerigado, scienco kaj tekniko, aligado de vastaj popolamasoj en procezojn de ekonomia, kultura kaj lingva konstruado.

En vicoj de SEU estis cxefe "socie proksimaj" personoj (kamparanoj, laboristoj, rugxarmeanoj). Tiel nomataj "socie fremdaj" personoj ("eksuloj" = eksburgxoj, oficistoj ktp) estis tute "forpurigitaj" for de vicoj de l'Unio. Sendube, la periodo estis la plej grava kaj la plej eventricxa ne nur por enlanda, sed ankaux por internacia organizita E-movado. En 20-aj kaj 30-aj jaroj sub gvidado de Ernest DREZEN (1892-1937) SEU estis grava faktoro en evoluo de E-movado en tutmonda skalo. Tamen iom post iom sub influo de interna politika kaj internacia situacio la organizita E-movado en Sovetio igxis cxiam pli ideologioza, pli politika, pli militista. Treege akrigxis batalo kontraux idistoj, neuxtralismo, sennaciismo, unuopuloj en vicoj de sovetia E-movado. Fine de 20-aj kaj komence de 30-aj jaroj gvidantaro de SEU okupis cxiam pli dogmajn, sektecajn poziciojn kaj fakte helpis ("sur sia tereno") al Stalin konstrui kaj plifortigi la masxinon de perforto kaj amasteroro, kies viktimoj ili mem poste farigxis.

        Grandegaj estis skaloj de reprezalioj kontraux sovetia esperantistaro: preskaux cxiuj estis arestitaj, multaj el SEU-estraranoj estis mortpafitaj kiel spionoj,  sabotistoj, teroristoj, aliaj estis jxetitaj en koncentrejojn kaj malliberejojn. Nur ege malmultaj travivis. Kaj dum preskaux 20 jaroj E-movado en la lando fakte ne ekzistis. (Pli detale pri tio oni povas tralegi el libro de U. Lins "La dangera lingvo", Bleicher, Gerlingen, 1988 / Moskvo, Progreso, 1990, kaj ankaux en "Sennaciulo", 1990, n-roj 2 kaj 9).

      Dum postmilita (la tria) periodo pro rekonstruo de detruita per la milito ekonomio, pro polemiko (kun "partopreno" de I. V. Stalin mem) pri problemoj de lingva konstruo, kaj pro komenco de  malvarma milito (vetarmado de nukleaj armiloj, fondo de NATO en aprilo de 1949 ktp) - kondicxoj por renaskigxo de E-movado en la lando estis tre malfavoraj. Nur post morto de Stalin (en marto de 1953) komencigxis procezo de iom-post-ioma "degelo" de
la "glacimonto" - la procezo de renaskigxo de intereso pri Esperanto en Sovetunio kaj en socialismaj landoj.

         Cxefaj eventoj de la periodo: fondo de MEM en novembro de 1953 kaj demonstrado de la praktika uzebleco de Esperanto por celoj de pacbatalo; aligxo de USSR al UNESKO (aprilo de 1954) kaj ties eliro el periodo de longa izoliteco/ izoleco: oficiala partopreno en laboro de la 8-a (Montevideo, Urugvajo, decembre de 1954) Generala Konferenco de UNESKO, en laboro de UK-oj ktp. Kreskas intereso pri sciencaj problemoj de interlingvistiko kaj de esperantologio (fondo de sekcio pri interlingvistiko sub gvido de Euxgeno BOKAREV [1904-1971] - fakulo pri kauxkazaj lingvoj kaj esperantologio), pri praktika uzado de Esperanto en scienco kaj teknologio.

      Tre malrapide renaskigxis la organizita E-movado: nur en komenco de 1955 aperis unuaj anoncoj de E-sovetianoj en revuoj "Paco" kaj "Pacdefendanto"; en marto de 1955 aperis anonco de TASS (sxtata informagentejo de Sovetunio) pri fondo en USSR de unuaj E-rondoj, kaj estis organizita unua "iniciativa grupo" (Litovio, majo de 1956) por kunordigo de
E-movado en skalo de la tuta lando. Tamen certe la plej granda evento estis VI-a tutmonda festivalo de junularo kaj studentoj en Moskvo en auxgusto de 1957, kiu estis turnopunkto en evoluo de la postmilita E-movado en Sovetunio.

    Responde al petoj de eksterlandaj esperantistoj sovetia registaro decidis "prepari" propran "E-tacxmenton". Por la celo oni ecx "importis" el Estonio unu maljunulon por instrui Esperanton al studentoj-volontuloj. Post la festivalo burokratoj "dankis" junularon kaj ordonis al ili reveni al siaj hejmoj kaj lauxeble plej rapide "forgesi" pri Esperanto. Tamen, jam
ensorcxitaj per la zamenhofa "interna ideo", la novbakitaj esperantistoj ribelis kaj rifuzis sekvi la ordonojn. Poste la grupo igxis kerno de organizita E-movado en la lando.

        Rapide naskigxis E-kluboj en diversaj urboj kaj regionoj de la lando (ekzemple- Moskva Internacia E-klubo cxe centra Domo de Medicinistoj, 1959), kiuj rapide unuigxis en SEJM-on (Soveta Esperantista Junulara Movado). La lasta organizis multflankan laboron: cxiujaraj E-tendaroj, E-kluboj kaj E-rondetoj, aperigo de informbultenoj, tradukoj kaj originalaj verkajxoj ktp. Oni aperigis plenajn "Rusa-Esperantan" (1966) kaj "Esperanto-Rusan"
(1974, 1982) vortarojn. En 1962 cxe SSOD (Unio de Sovetaj Asocioj de Amikeco kaj
Kulturaj Ligoj kun Eksteraj Landoj) estis organizita Komisiono pri internaciaj ligoj de sovetaj esperantistoj.

         Kaj en marto de 1979 estis fondita ASE (Asocio de Sovetaj Esperantistoj). Dum 10 jaroj de sia ekzisto ASE ne sukcesis plenumi cxiujn siajn taskojn pro burokratismo, konservatismo kaj pasiveco de ties multaj estraranoj. Verdire, oni suspektis, ke gxi estis "organizita" ne por evoluigo de la movado sed tute male - por bridi kaj bremsi gin. Do, kvankam poiomete kreskante, la E-movado en la lando gxenerale vegetis kaj stagnadis, guste kiel la vivo
mem.

       Dum nuna periodo de "perestrojko kaj glasnosto" en la movado ekkreskis ribelfortoj - fine de 1988 el ASE foriris naciaj E-Asocioj de cxebaltaj respublikoj (Estonio, Litovio, Latvio), kiuj renaskigis  agadon de  propraj (antauxmilitaj) E-Asocioj. Ankorauxfoje mi volus rememorigi pri granda simileco de vivo en la lando kaj de loka E-movado. Irante en la socio,
perestrojko tute respeguligxas ankaux en vivo de Esperantujo. Tamen, ofte la E-perestrojko malfruas kaj akceptas karikaturajn formojn. Kiam en januaro de 1989 la E-popolo "ribelis" kontraux "ASE-burokrataro", elekstere tio montrigxis same "progresiva" kiel siatempe la Granda Oktobra Socialista revolucio, kiu eksplodis en la lando la 7-8-an de novembro (novstile) de 1917. Tamen, atentemaj okuloj jam tiutempe vidis, ke en la "ribelo" partoprenis la samaj personoj, kiuj estris ASE-on. La samaj eks-junuloj, kiuj siatempe (1956-1957) entuziasme fondis SEJM-on, kiuj pli true propagandis pacon kaj amikecon, toleremon kaj interkomprenigxon inter (diversaj) popoloj, transformigxis en ekstremistoj, gxisostaj
fanatikuloj, kiuj praktikas maltoleremon kaj ecx malamon kontraux "malamikoj", kiujn oni tuj trovis inter siaj eks-kunlaborantoj. Estis tre interese rigardi ilin elekstere, kiam la grupeto de E-"ajatollahoj" jxetis sin por dividi postenojn, "portfelojn" ktp. Blindigitaj pro la entuziasmo
kaj pro la malamo, ili tute forgesis pri siaj celoj, kiel esperantistoj, tute misaplikis la "internan ideon" de esperantismo kaj zorgis nur pri siaj ambicioj kaj personaj "profitoj", pri memkonfirmo, pri plifortigo de sia propra kulto.

Kaj kiel ofte okazas en vivo, neadon de unu ekstremismo oni sxangxis je mala ekstremismo; tamen, kiel oni nun tre bone scias, nature de totalismo ne sxangxigxas kune kun sxangxo de ties signo. Kaj nun oni povas vidi, kiel eks-tendaranoj, kun granda peco de anarkiismo, transformigxas mem en ecx pli acxan E-burokrataron (!), poresperantajn "fundamentalistojn" (fanatikulojn), kaj kvazauxplurismo igxas je fanatika maltoleremo al alipensado kaj al
alikonduto. Viva E-agado transformigxis je sencxesa baraktado en t.n. "organizaj problemoj", plejparte memfaritaj. Intrigoj, klacxoj, kvereloj, malamo kontraux "burokratoj" de eksa ASE (ecx du jarojn post ties disfaligo), kontraux aliuloj, kontraux "fremduloj" - jen kion oni havis kiel idean bazon por varbi amikojn. Kaj cxiujn cxi kontrauxproduktajn "valorajxojn" oni penis
inokuli al novbakita esperantistaro.

   Gxuste kiel en la "ordinara" (eksteresperantista) vivo, tuj ekkreskis t.n. "centrofugxaj" tendencoj. En E-kampo ili estis ecx pli fortaj kaj ecx akceptis pli karikaturajn formojn. Tuj ekaperis memstaraj lokaj mikro-asocioj: en Baltio, en Belorusio, en asocioj: UREU - surbaze de KARE-klubo, kaj UkrEA - suibaze de klubo "Ora Pordego", i.a. kun propraj informbultenoj), en Uralo, en Siberio kaj Malproksimoriento. En Kauxkazo (inter Armenio kaj Azerbajgxano) iras vera milito, kaj cxiu flanko varbadas aliancanojn de sia "justa afero". Fakte en la situacio disfalo de la unueca movado estis tute natura. Lokaj organizajxoj en diversaj regionoj tuj komprenis, ke ili havos neniun utilon de novnaskita SEU (kiel oni nomis
sian novan organizajxon anstataux disrompita ASE), kaj cxesis fordoni siajn financajn rimedojn, kiel oni diras, "por nutri  propran E-burokrataron", pagi por ties eksterlandaj vojagxoj ktp. Ili koncentris sian agadon lokanivele, des pli, ke por tio jam aperis realaj eblecoj. Kaj gxuste kiel nun disfaliganta komunista partio, perdanta sian financan subtenon, komencis konsumigxi kaj sufokigxi ankaux la organizita E-movado. Rezulte de la kurado
de l'eventoj, de la sektaneca konduto de "gvidantoj"  ktp. de la movado defalas ne nur novbakitaj sed ankaux malnovaj esperantistoj. Al cxio cxi aldonigxas ankaux ankoraux unu grava (kaj malbona por la plua evoluo de E-movado en la lando) faktoro: post komenco de periodo de "perestrojko kaj glasnosto" (kiel ajn ili estu malsinsekvaj kaj kontrauxdiraj) antaux 'malluma kaj rigidigxinta de malklereco kaj timo' logxantaro, subite aperis vasta elekto de agadkampoj, de sferoj por kreado, eblecoj por vojagxi, labori ie ajn, legi, spekti ion ajn
ktp. Kaj en tiaj kondicxoj lernado de Esperanto (kiu antaux la periodo estis natura rifugxejo por intelektuloj kaj alipensuloj) cxiam pli multe igxas "ekzotika" okupo, ol iam pli antauxe.

        Kaj tiuj estas tute objektivaj procezoj, kiuj malutilas al disvastigo de Esperanto (cxar preskaux 95% el tiuj, kiuj volus veturi ekzemple eksterlanden por labori, nun lernas anglan lingvon), kaj se oni ne komprenos tion gxustatempe, E-movado en la lando (kaj ne nur en organizita formo) povas tute perdi sian perspektivon. Kaj senpasia statistiko klare montras tion: se en eksa ASE estis pli ol 200 E-kluboj, do nun en SEU oni povas kalkuli 60-70
klubojn kaj ne cxiuj volonte kaj gxustatempe pagas kotizojn, Pro tio dum du pasintaj jaroj (1989-1990) oni povis aperigi nur tri numerojn de siaj informbultenoj (pliparte ruslingve), por kiuj oni ne sukcesis gxis nun (meze de marto 1991) pagi, kaj kvankam nun oni povas tute simple kaj oficiale registrigxi kiel tutunia organizo, oni ne povas fari tion, cxar por la
registrado oni postulas grandan imposton - 5000 rublojn, kio estas katastrofa por SEU-kaso. Por savi la financan sanon de SEU oni lancxis specialan fonduson "REGISTRIGXO"... Kaj SSOD ja havis monrimedojn (ankaux en t.n. "harda" valuto), dedicxita speciale por ASE-financado, kaj "pli malvarmaj kapoj" dum "historia" kunsido en januaro de 1989 (kiam oni disfaligis ASE-on) sobre penis memorigi al "ebriigitaj pro libero" gesamideanoj ne konduti sin tiom infanece, sed vane... Nun oni rikoltas rezultojn de tiu cxi senrespondeca
konduto.

Fine de 1990 (la 21an gxis 23an de decembro) en Moskvo okazis la 9-a landa kongreso de SEU. Esris reprezentitaj 56 el 70 kluboj-membroj de SEU. Multe da kunsidoj, multe da babilado kaj t.n. "organizaj aferoj". Tamen, kvankam laboro de SEU-prezidio estis agnoskita kontentiga (laux mi, tute vane), tamen laboro de SEU-Estraro - tute ne kontentiga. Estis elektitaj novaj estraranoj, el kiuj nur kelkaj el malnovaj gvidantoj trafis novan Estraron. La novelektita prezidanto de SEU, Viktoro Arolovicx (naskigxis la 9an de marto 1946, doktoro-kandidato   de   fizikaj-matematikaj sciencoj; esperantigxis en 1966; individua membro de UEA ekde 1976; en 1970-74,  1976-79 - vicprezidanto, en 1976-79-prezidanto de SEJM; en 1979-1989-estrarano de ASE; en 1989-1990-vicprezidanto de SEU), kvankam "eterna" estrarano de cxiuj E-gvidorganoj, ne apartenas al ilia ekstremisma alo. Lin distingas kaj
prudento kaj alta skrupulemo, kaj ankaux - adepteco al la "interna ideo" kaj gxenerale al ideoj de "verda movado". I.a., li en malnova prezidio respondecis pri varbado de individuaj membroj kaj la agadon oni pritaksis tute sukcesa, cxar nun en SEU estas entute pli ol 400 individuaj membroj. En sia inauxgura raporto li i.a. diris, ke ...

"Mia kredo estas, ke SEU estas bezonata kiel organizajxo de sovetiaj esperantistoj, kiuj agnoskas, ke en la movado krom personaj, lokaj, fakaj, respublikaj interesoj ekzistas ankaux la tutlandaj, kaj identigas min kun tiuj interesoj. ...Certe la plej grava tasko de SEU por proksima tempo estas - registrigxi en Ministerio de justico kaj ricevi la rajton de jura persono. La oficiala bazo donos al ni multajn novajn eblojn por la agado kaj ecx per si mem stimulos levi ties nivelon.... Mi opinias tre grava sekvi la principon de politika neuxtraleco, nun fiksita ankaux en nia Statute.  SEU estas organizajxo malfermita por cxiuj esperantistoj, sendepende de iliaj politikaj orientigxoj kaj ideologiaj konceptoj. Tial SEU, kiel tia, ne prenos starpunktojn pri problemoj ekster nia kompetenteco, kvankam cxiu el ni kiel civitano kompreneble rajtas havi opiniojn pri ajnaj problemoj".

"SEU respektas memstarecon de respublikaj E-asocioj kaj pretas al partnera kunlaboro kun ili. Ni volonte sercxos kaj trovos komunajn interesojn kiel bazon de kunagado kun cxiuj organizajxoj, kiuj montros reciprokan pretecon kunlabori kun SEU ... Kun morala kaj financa subteno de niaj individuaj kaj kolektivaj membroj, kun kontribuoj de kunlaborantaj organizajxoj ni atingu novajn horizontojn."

Ni esperu, ke la proklamita politiko helpos cikatrigi la vundojn de la lasta
periodo kaj renaskigi la E-movadon en la lando.

Esperanto/USA, 1991, No. 4, 7 - 9

N.Stepanov


Historio.ru — история отечественного движения эсперантистов (Российская империя, СССР, РФ).