Esperanto en Rusio История эсперанто в России и Советском Союзе. Биографии репрессированных эсперантистов, архивные материалы.

PRI  VIVO  KAJ  MORTO  DE  EUXGENO  MIHXALSKI

Antauxnelonge FEL (Flandra Esperanto-Ligo) aperigis novan libron:
Euxgeno MIHXALSKI   "PLENA POEMARO  1917 - 1937" -  Redaktis
William AULD  Kun enkonduko de Krys UNGAR - Antwerpen: Flandra
Esperanto-Ligo, 1994, 176 p. [Serio "STAFETO", n-ro 18]

Sur la lasta kovrilo oni metis mallongan prinoton pri la libro:

"Euxgeno MIHXALSKI  (21 januaro 1897 - 15 oktobro 1937) estas de multaj
konsiderata kiel la plej granda poeto el la skolo de la  proletaj Esperanto-verkistoj  de  la  komenco  de  la 20a jarcento. El lia plumo fontis tri poemaroj:  LA UNUA ONDO (1918), PROLOGO (1929) kaj FAJRO KURACAS (1932). William AULD kombinis  en  tiu  cxi  PLENA  POEMARO  la  tri menciitajn verkojn  kaj  kelkajn  aliajn poemojn,  kiuj ne aperis libroforme, cxefe pro rifuzo de la tiamaj eldonintoj. Uverture al  la  plena poemaro  vi  trovos en tiu cxi libro eseon de Krys UNGAR   LA VIVO KAJ PEREO DE EUXGENO MIHXALSKI, kiu brile prilumas  la tempon kaj socion en kiu la auxtoro verkis kaj vivis..."


Mi volus  iom  pli detale rakonti kaj pri la libro kaj pri vivo kaj tragika sorto de la poeto. Laux mi,  la  rezulto  estas bonega.  Nia literatura korifeo s-ano William AULD faris grandan laboron, kolektinte, krom la tri supremenciitajn poemarojn,  ankaux  multajn aliajn poemojn,  kiuj estis dissxutitaj tra multnombraj E-gazetoj kaj jxurnaloj tiutempaj. Ankaux li redaktis la versojn, korektis erarojn kaj klarigis/prikomentis la lastajn, kelkajn gramatikajxojn, eventojn,nomojn, tiutempajn realajxojn ktp. Ankaux s-ino  Krys UNGAR verkis interesegan kaj informricxan eseon pri la poeto, pri la socio kaj epoko, en kiu li kreis siajn verkojn.  Laux mi, sxi bone montris, kiel embriigxis, evoluis kaj maturigxis lia talento; kiujn etapojn gxi trairis, kiuj personoj ludis la  plej gravan rolon en la procezo.  Mi nun ne rakontu plu pri la antauxparolo - ja oni devas aparte pristudi tiun cxi  ampleksan (preskaux 20-pagxa)  kaj multtavolan verkon. Mi nur diru cxi tie, ke la brila eseo bonege ornamas la libron.

Certe, por rakonti pri vivo kaj poezio de l'poeto,  pri liaj streboj, duboj, atingoj kaj (mal)sukcesoj, fake prianalizi liajn versojn: lauxforme kaj lauxenhave,  - oni devas ne nur bone  scii pri teorio de versfarado kaj pri specifikecon de kreado de poeto. Ankaux oni devas bone koni faktojn de lia biografio,  historiajn eventojn, faktojn kaj realajxojn de la epoko, en kiu kreis li kaj liaj amikoj, kolegoj, samideanoj. Necesas grandaj penoj, amaso da laboro, vastaj  scioj kaj  la  rezultoj  povos  okazi ultvoluma verkaro.

Tamen, bedauxrinde, ni mem treege malmulte scias ecx pri nia propra historio, kiu gxis nun estis grandega "blanka makulo". Kaj nur nun,  kiam poiomete ekmalfermigxas  pli frue tute fermitaj/sekretaj bibliotekoj kaj arkivejoj,  ni  mem  (eksaj  sovetianoj) poiomete komencis  ekkoni  multajn gravajn detalojn,  faktojn kaj eventojn, sen kies scioj ni ne povis (kaj ne
rajtis) jugxi  pri motivoj kaj  faktoroj,  kiuj  difinis  tiujn  aux  aliajn agojn, konduton kaj opiniojn, pensmanieron de diversaj personoj.

      Mi havas pli modestan taskon:  rakonti ion, kio ne aperis en la eseo, iom aldoni kaj eble ecx esprimi sian vidpunkton je  tiu aux alia  fakto, evento,  okazintajxo  surbaze de novaj (aux pli gxuste - pli frue nekonataj por ni) informoj ktp.   Tamen,  traleginte gxin kelkfoje kaj trafoliumante mian dokumentaron pri EM (kaj ne nur  pri  li),  mi opinias, ke   indus
fari   kelkajn  korektojn, aldonojn  kaj gxeneralajn rimarkojn pri la verko.

ARDA POETO

     Jes, Krys verkis bonegan antauxparolon.  Sxi priskribis lian vivovojon, procezon de evoluo de lia  poezimetio,  maturigxo  kaj evoluo de lia kreado kaj liaj politikaj orientigxoj. Tutcerte, li placxas al sxi kaj pro tio sxi verkis sxian eseon de vidpunkto de lia adoranto. Kaj, farante cxi tion, sxi neeviteble iom idealigis kaj plibeligis sian heroon.  Ekzemple,  mi ne tute
konsentas  kun sxi en kelkaj momentoj dum pritraktado de lia personeco. Bone, li estu "la plej granda poeto el la skolo de la proletaj E-verkistoj de la  komenco  de  la 20-a jarcento".  Jes,  efektive,  li estis mortigita de la stalina-berija-a bando de bucxistoj ktp.

     Tamen, se ekskludi liajn lirikajn versojn de la unua periodo (ekzemple, tiujn,  kiuj aperis en la poemaro "Kantoj de l'amo kaj sopiro" [1932]),  pri kio li mem verkas , al kio li alvokas, kion li glorigas  kaj  proklamas? Laux  mi,  li  ja  estis  tia  sama  FANATIKULO, kiel aliaj liaj samagxuloj tiutempe,  kaj  ankaux  li alvokis al "detrui  la  malnovan  mondon gxisfunde"  (legu  la "Internacio"-n kaj liajn versojn - ekzemple, "Fajro kuracas", kiu donis nomon al tuta poemaro de la 1932  jaro!  Cxu  bone konataj motivoj? Al kiu alvokas tiu cxi (i.a. en persona vivo tre pacema) homo? Gxuste kiel en "Internacio" - unue ni detruu cxion -  gxisfunde! - kaj
[nur] poste ni komencu konstrui la felicxan, bonegan mondon:

              F A J R O   K U R A C A S

     Antauxen kaj antauxen! Al novaj idealoj!
     Al nova viv-konstruo! Al nova viv-rimed'!
     Ni ecx ne haltu antaux kruelaj sangbataloj!
     Ni ne kompatu, premu la florojn sur la bed'!

  Nu, kiel?   Kaj li dauxras:

     La mondo estas koto. Ni koton abomenas.
     Ni volas gxin forigi per nekutima fort'.
     Ni, mondon amegante, gxin tamen cxiel penas
     Fordoni al la brakoj kaj spiro de la mort'.

  Kaj li romantike ekkrias:

     En sang' naskigxos Amo. El fajr' aperos Vero.
     Kaj Belo ekradios el post densega fum'.
     Post neniig' disfloros denove tuta tero.
     Post longa prema nokto ekbrilos fine Lum'.

Kaj potencega fina akordo:

     Antauxen ni, kuragxe! Al novaj idealoj!
     Al novaj vivrimedoj! Al nova viv-konstru'!
     Ni ecx ne haltu antaux kruelaj sangbataloj,
     Cxar nia savo estas en plena viv-detru'.

     Certe, oni povas kompreni samtempulojn de l'revolucio  -  ne sciante anticipe,  kio gxi estas (ecx ni nuntempe ne tutan bildon imagas al si), ili vidis en gxi purigadon de acxajoj, abomenajxoj, malpurajxoj de pasinto. Ankaux oni povas konsideri la junan agxon de la auxtoro: ja la versojn verkis 20-jara junulo en oktobro  de 1917, kiam  tuta Rusio revis pri
revolucio, kiu povus sxangxi la miljaran stagnadon de monarkia regximo... Kaj li  ja  dauxris la temon dum tuta sia vivo!

      Laux mi, en la enkonduko ne tre reliefe estas priskribitaj lia personeco kaj lia  krea  biografio. Ekzemple, kial oni ne citu artikolon pri li el "Enciklopedio de E-to"? Jen kion estas skribita pri li en gxi:

MIHXALSKI Euxgeno - (pseuxdonimoj: Torentano, Revulo, Profetivski), ruso, instruisto-bibliotekisto. Nask. 21 jan. 1897 en Leticxev, Ukrainio. E-isto de 1911. Nun organiza sekretario de la IAREV. En 1917 li fondis lit[eraturan] E-revuon "Libera Torento" en Saratov, kie aperis liaj unuaj poemoj originalaj kaj tradukajxoj. Kunlaboris al "SAT-organoj", Bulteno de SEU", "Internaciisto" kaj al "La Nova Etapo". Aperis de li poemaroj "La Unua
Ondo", 1918, "Du Poemoj", 1922, "Prologo", 1929, "Fajro kuracas", 1932. Flirtvocxa poeto. Majstro de la liberaj formoj. Liajn poemojn karakterizas la rapsodieca ritmokonstruo. La cxeftemo en liaj unuaj tri libretoj estas la nudigita amo. En "Prologo" jam trovigxas socialistaj pensoj, sed en "Fajro kuracas" li tute forjxetis sian gxistiaman cxeftemon kaj grandspire kantas
pri mondpolitikaj aktualajxoj laux ekstreme maldekstra revolucia koncepto piedpremante la demokration. Cetere liaj poemoj estas belaj, variaj kaj surportas la aromon de ia stranga poezia cxarmo. - EMBA.


"Enciklopedio de Esperanto", HEA, Budapest, 1933/1986, 370

********

      Laux lia iniciato, junaj geesperantistoj de Saratov  komencis eldoni en 1918 jxurnalon "Volga pioniro" kaj dumonata literatur-socian revuon "Libera Torento" (aperis nur du numeroj),  kiuj unuigis cxirkaux si cxiujn revoluciajn fortojn de loka E-movado.  Sur ties pagxoj estis  publikigitaj la  unuaj versajxoj de EM "Jam superfluas  vortoj",  "Fajro  kuracas", "Torento" k.a.  En ili senteblas arda abomeno al  sufoka  malnova mondo, malamo  al  gxiaj  adeptoj - filistroj kaj pasia revo pri venonta felicxa tempo.

     Tiuj sociaj kaj lirikaj versoj de la poeto (kune kun poeziajxoj de alia torentano V.POLJAKOV [Valentin Ivanovicx POLJAKOV,  nask.  en 1896, u.Kamisxin, stalingrada provinco, ruso, instruisto pri germana  lingvo  en mezlernejo,  mortis 21.06.38 en malsanulejo de Taganka malliberejo "pro akra kolito"; rehonorigita 31.05.1957]) konsistigis libreton   "La   unua  ondo", aperigita en 1918 kiel Literatura aldono al la revuo "Libera Torento".

     Ankaux en la pli "matura" agxo (ne forgesu,  ke oni mortigis  lin, kiam li estis  nur  40-jara!)  EM  "pekis"  en  sia  kreado. Trafinte en  la  tre seriozan kaj dangxeran aferon kun eldono de siaj junec-tempaj lirikaj versoj (kaj  kie?!  - en la blankula Pollando, por kio li,  laux denuncoj de V.KUZMICX k.a.,  "ricevis valuton"; krome, nome la "senpolitikaj" lirikaj
(pri amo!) versoj ankaux konsistigis  aldonan  "kulpon",  des pli ke la eldoninto - pola civitano N.Szapiro ne publikigis  la  "Antauxparolo"-n, per kiu EM  volis almenaux iom "senkulpigxi".  Li poste publikigis la "Antauxparolon" en E-gazetaro, sed la ago de "perfido" jam okazis kaj
respektiva denunco  jam  kusxis  en  lia persona dosiero en respektiva
organizajxo.

     Li penis  almenaux iomete "forrampi" de la dangxera rando de l'abismo: en 1937  li  sukcesis  krei  la  poemon  "Forjxejo  de l'Homoj" - pri konstruistoj    de    la   [mond] (fi)fama Bjelomora-Baltijska kanalo,  kie Stalin kaj ties kliko amase uzis manlaboron de malliberuloj (i.a. lakea/servuta kaj tute mensoga).  Sed tio jam ne  povis  helpi  al  li.  Cxu
li  estis  membro  de (kom)partio? Formale, ne. Sed li nepre membrigxus en (kom)partio, se li povus - unue, tio konformigxis al lia tiama animstato, due, li ja estis, kvankam malgranda, tamen (laux difino) "laboristo de l'ideologia fronto" - ja li estis pedagogo, por kiu partimembreco estis deviga! Tamen EM ne povis fari tion - ja li servis kiel blankgvardiano, kaj
tio tute fermis partiecon al li (el oficiala letero el donecka filio de
KGB - N10/3-7789pf de la 01.04.91 pri li):

        "Responde de via  skribpeto pri sorto de membro de CK SEU [ni] informas [vin], ke Mihxalskij Euxgenij Iosifovicx, nask. la 21-an de januaro 1897, en u.Leticxev de eksa Podoljska gubernio, ruso, senpartiano, klero nefinita alta, ekde 1918 gxis 1919 estis inter simpatiantoj de  VKP(b) [tiutempe estis tia kategorio, ruse: "socxuvstvujusxcxij VKP(b)" - kio estis tre serioza deklaro pri siaj politikaj konvinkoj! - NSt.], en 1919 servis en Denikina  armeo kiel (simpla) soldato (laux mobilizo kiel oficiro), logxinta en u.Donecko kaj laborinta kiel instruisto de rusa lingvo kaj literaturo en vespera pedagogia instituto, estis arestita la 16-an de marto 1937 per Donecka filio de NKVD pro senfunda akuzo pri partopreno en, kvazaux, ekzistinta kontrauxsovetia trockiista organizajxo. Laux verdikto de Milita kolegio  de l'Supera Jugxistaro de USSR de la 14-an de oktobro 1937 [li] estis verdiktita al V.M.U.N. [ruse: "La plej alta mezuro de  krimpuno"- NSt.] - mortpafo.  La verdikto estis plenumita la 15-an de oktobro 1937 en u.Kievo"... "Laux decido de Milita kolegio de l'Supera Jugxistaro de USSR de la 8-an majo 1958 Mihxalskij E.I. esis rehonorigita postmorte...

    Kun estimo vic-fakestro de [l'arkiveja] fako Ju.A.Mejxirickij".

BONA, TENERA HOMO

     Kia li estis, kiel homo? Rakontas lia bofratino [fratino de lia edzino] Natalia Aleksandrovna Syrneva (frauxlina familnomo - Bojko: "Li estis bona, tenera, neniam faris iun malbonon al iu ajn. Tre sxatis legi, sed [por tio] tute mankis tempo. Kvar geinfanoj, li laboris sola en familio. Instruis en la pedagogia kaj akceptis ekzamenojn en medicina institutoj. Pro tio [li] legis, kiam iradis al laborejo -  senpere  dum irado...  La plej sindona al familio homo". Laux sxi,  jen du kauzoj,  pro kiuj li estis arestita  kaj akuzita: "Li estis  tro rekta kaj sincera homo,  li diris [cxion], kion li opiniis, neniam timis ion. Ankoraux ekludis [malbonsignan] rolon lia vasta korespondado kun eksterlando,  li korespondadis kun cxiuj".  Sxi substrekas romantismon de EM -  de  juneco  gxis morto: "Li estis certa, kaj ni cxiuj estis certaj, ke li preparas mondan revolucion.  Pro tio tiom neatendita por ni  okazis  lia  aresto"...

      Laux rememoroj de Grigorij Isaakovicx Rihxter (1903 - 1977), kandidato pri filologiaj  sciencoj,  docento,  estro de katedro pri rusa lingvo en stalina/donecka pedagogia instituto [el letero  al  V.A.Kornilov de la 05.09.1972 - NSt.]:

     ..."Nun pri Mihxalskij. Post alveturo el Hxarjkovo en mian naskurbon
[Stalino/Donecko] mi  komencis labori cxi tie en jxus malfermita pedagogia
instituto. Cxi tie laboris nur 7-8  instruistoj,  kaj inter ili Mihxalskij,
literaturisto. Samtempe li instruis en iu lernejo, en altaj klasoj.  Kiom mi
memoras,  lia gxenerala  (spirit)horizonto egalis nivelon de  bona
lernejinstruisto,  ne  pli.  Tamen  li lauxlitere estis obsedita per
Esperanto,  vaste korespondadis  en la lingvo, tradukis, sxajne, "Euxgeno
Onegin"-on. Tutan animon li enmetis en la aferoj.  En la instituto oni
diris, ke li estis unu el la  plej  grandaj fakuloj pri Esperanto en la tuta
lando.  Li estis homo serioza kaj modesta.  En  1937  li  pereis.  Jam  post
milito lia filino finis nian ped.instituton.  Kie sxi estas nun - mi ne
scias,  oni ne vidas sxin en la urbo..."


[Temis pri la plej agxa el  liaj infanoj - filino Aleksandra (1921-1957). Du jarojn pli juna estis filo Anatolo (pereis je fronto dum 2-a mondmilito). Multe pli  junaj estis  Alla  (dum fasxista okupacio oni perforte deportis sxin en Germanion kaj tie sxi absurde pereis)  kaj  Euxgenij (ankaux estis deportita en Germanio,  revenis, trafis en malbonan kompanion, estis dum  du
jaroj  en  malliberejo, edzigxis, havas infanojn, suferas  pro  alkoholismo, logxas  en alia urbo kaj ne havas kontaktojn  kun  nevoj].

AKUZOJ

     Jes,  unue  oni  akuzis  lin  je disdonado de  "Sennaciulo" (i.a. eldonita de "trockiisto,  germana kaj japana spiono" E.Lanti al aliaj homoj (lauxmaniere de Dm. Snejxko -  vidu  "Sennaciulo" N3/1992 - "Li estis la unua"),  sed la tempoj igxis jam "pli sangsoifaj", inter la bucxistoj jam komencis konkurado,  oni  stimulis ilin malkovri diversajn komplotojn,
kontrauxlegxajn uniojn  ktp.  Estis  arestitaj  odesaj,   kievaj, hxarjkovaj, kremencxugaj kaj  moskvaj  amikoj,  el  kiuj  ankaux  oni elbatis "necesajn atestojn". La skemo estis tre simpla: tuj post  la aresto oni prezentis al la arestito unu standardan akuzon: "Ni havas certajn
pruvojn, ke vi estas membro/partoprenanto/gvidanto de trockiista, kontrauxsovetia, kontrauxrevolucia terorista, spiona organizajxo konsistanta el sovetiaj  esperantistoj, kasxitaj sub  masko  de  "SAT".  Cxu  vi konfirmas  tion?"


       Se la viktimo rifuzis konfirmi la "krimon",  oni komencis "labori" kun li/sxi. Helpe de torturoj  oni rompis la homon,  kaj li/sxi komencis konfirmi iujn ajn atestojn.  Kutime la viktimo "konfesis" pri siaj "kontrauxrevolucia agado"(disvastigxo de   trockiista  literaturo, spionado, sabotado,  varbado de "agentoj",  teroraj aktoj  ktp.), nomis siajn "kunlaborantojn" (gvidantojn, helpantojn), "ekmemoris", kiu, kiam,  por kio "varbis" lin,  kiujn,  kiam kaj kiom da homoj "varbis" li  mem  ktp.  Kaj finfine rakontis pri sia "kontrauxsovetia", "kontrauxrevolucia", terorista ktp. agado. La "materialaj pruvoj" kompletigis la bildon.  Krome bucxistoj vaste uzis tute falsigitajn atestojn - ofte oni anticipe preparis "protokolojn"  de  enketado kaj poste igis la viktimojn "konfirmi" (subskribi ilin).

     La samo okazis kun EM.  Sur pagxoj de lia persona krimdosiero (P-411730) bone videblas kiel tio okazis. Dum unua enketado li deklaras: "Mi ne konfirmas al prezentitan  akuzon. Mi ne estas membro de k/revolucia organizajxo,  mi  ne  plenumis iun k/revolucian  agadon,  mi ne havis ligon kun eksterlandaj k/revoluciaj organizajxoj, mi ne ricevadis kaj ne disvastigis  k/revolucian literaturon".  La  8-an  aprilo  1937: "Neniun kontrauxrev. laboron mi plenumis". La 11.04.37: "Mi neas tion".

    Sed jam 15.04.37:  "...Tiam cxe mi komencis aperi trockiistaj opinioj". La 18.04.37:  "Mi estis aktiva membro  de  k/r  trockiista organizajxo". La 25.04.37:   "Mi  efektive estis  gvidanto  de trockiista subplanka organizajxo inter esperantistoj en Donbaso".  La 28-29.04.37 (videblas, la demamdado okazis nokte): "... Mi scias, ke unu el kanaloj, pere de kiu nia
trockiista org. kunligis kun eksterlando, estis IAREV".  Certe,  en la dosiero mankas atestoj pri iu fizika efiko/influo.  Kaj dum la periodo enketisto  prezentis neniujn novajn atestojn,  li nur starigis la samajn demandojn kaj ricevis tute diversajn respondojn.

     Videblas, ke tre bona "fakulo" estis kunlaboranto  de  la  3-a fako de NKVD UkrSSR Krugljak kaj fojfoje helpantaj al li NKVD-anoj Cxecxerskij, Mejerovicx, Gorec.

     I.a. jugxesploranto laux  akuzo  de  Mihxalski - KRUGLJAK Boris Jul'jevicx (nask. en 1905, Dnepropetrovsk), hebreo, malsupera leuxtenanto de sxtatsekureco, estis arestita 14.05.1938 pro tio, ke li falsigis akuzojn kaj uzis kontrauxlegxajn metodojn de esploro, t.e. uzis metodojn de fizika instigo. Estis kondamnita je  5 jaroj de ITL" (koncentrejo). En 1955 oni
enketis lin okaze de la proceso kontraux Mihxalskij. KRUGLJAK certe neis uzadon de fizikaj metodoj...

     Esence oni elbatis el li jenajn  konfesojn:  li  konfesis  sin kulpa kaj rakontis, ke en kontrauxrevolician trockiistan terroristan organizajxon li estis  "varbita" en  1934 per Viktor KOLCXINSKIJ, sekretario de Tutukrainia komitato de esperantistoj (nask. en 1904, en u.Nikolaev; arestita 21.10.36 en Harjkovo; ne konfesis sian kulpon;  estis mortpafita la
03.09.1937),  laux kies ordonoj li disvolvis en Donbaso trockiistan agadon inter  esperantistoj.  Li  persone  "varbis"  esperantistojn JURGENSEN  kaj PLATNER.

[JURGENSEN  Aleksandr Nikolajevicx,  nask.  en 1903,  en Irkutsko, norvego, miningxeniero;  arestita en Stalino 13.07.37, estis varbita per EM en
trockiista terorista  organizajxo, ekzistinta en Ukrainio inter espistoj.
Mortpafita en  Stalino la  20.09.1937].

[PLATNER Vilgelm, nask. en 1911, germano,   arestita 27.03.37,  eksigita el USSR la 28.08.1937].

     (NB:  Cxe  esperantistoj  estis  tre  simple  trovi  kaj   la "varbantoj"-n kaj  la  "varbitaj"-n  personojn - ja instruisto de E-to auxtomate igxis la unua, kaj la lernanto - la dua. Ankaux la enketisto povis facile   varbi   "kunlaborantojn"  inter   la "samideanaro". Komencis vera "komerco":  aux vi "kunlaboros"  kun mi kaj  mi enskribos en vian dosieron,
ke vi "varbis" nur 3-5 da  "agentojn". Se vi NE konsentos "kunlabori" - do mi enskribos  pli grandan nombron  (kutime  la  "mortiga  limo" estis cifero 10).  "Samideano-kunlaboranto" raportis al sia nova  mastro  pri cxio, kion oni  pridiskutis  en  la cxeloj,  naive supozante,  ke neniu komprenas iliajn E-i nterparolojn...).

     Poste komencis etapo,  nomita en "sovetia jura scienco" kiel "zakreplenije polucxennyh pokazanij" [=  fiksado  de  l'ricevitaj  atestoj], t.e. la arestitaj kaj jam ege turmentitaj homoj komencis kulpigi unu la alian.  Kutime la procezo iris suficxe glate kaj estis preskaux 100%-e
sukcesa.  Se la viktimo elmontris reziston,  li/sxi estis "korektita" (t.e. subigita al aldonaj  fizikaj  kaj psikaj turmentoj kaj kutime suficxe rapide "sin korektis")...

 Jen kiel tio aspektis sur pagxoj de l'dosiero:

      "Krom memkonfeso, EM, kiel membro de trockiista terorista organizajxo,
estis kulpigita per atestoj de arestitaj esp-istoj:

POTANA [Aleksandr Nikolajevicx,  ingxeniero,  nask.  en 1907,  en u.Makeevka; arestita  07.02.37.  Estis  jugxita kaj mortpafita kune kun sia amiko kaj instruisto EM - 15.10.1937];

POGORELOV [Dmitrij  Ignatjevicx, fakestro de Kieva partia eldonejo, nask. en 1883, en u.Starodubovka; arestita 31.01.37, mortpafita 02.09.37];

JURGENSEN kaj KOLCXINSKIJ. La 14-an de okt. dum jugxistarkunveno de Milita Kolegio de Supera Jugxistaro  EM konfesis sin kulpa kaj plene konfirmis siajn konfesojn, donitaj dum enketado.

La verdikton subskribis - prezidanto (de Militkolegio) - diviziona militjugxisto ORLOV A.M.; membroj: brigad-militjugxisto S.N.JxDAN; militjugxisto de 1-a rango F.A.KLIMIN;
Sekretario - (militjugxisto de 1-a rango) A.A.BATNER. Samtage kun EM (15.X.37)   estis   mortpafita  ZONNENBERG-FEDOROVSKIJ  Valter Aleksandrovicx (Vladimir Stepanovicx),  germano, arestita 16.X.1936.  Lia intima amiko IVANOV Vsevolod Pavlovicx (pseuxd. IVN L.) [nask. en 1990, Odeso; serbo, sovetiano, instruisto pri historio en mezlernejo; arestita 01.08.1937; mortpafita  24.11.1937.  SAMTAGE,  kiel membroj de la sama k/rev. fasxist-trockiista grupo de esp-istoj,  krom li, estis mortpafitaj ankoraux 5 malnovaj samideanoj:

Georgij BOCXAROV, ruso, senlaborulo (nask.1887, Riga);
Veniamin  VOZDVIJXENSKIJ (nask. 1879, Kazanj), pedagogo/pensiulo;
PILj Evgenij (nask. 1881, Lomjxa/Pollando), ruso, pensiulo;  
SUTKOVOJ Vladimir (nask.1904, Belcy/Pollando), ruso, majstro en elektrometiejo;
HOLjM Nikolaj (nask. 1898, Moskvo), ruso, kuracisto.
Ankaux estis arestita Sergeo RUBLjOV (nask.14.01.1901, Odeso), sed estis liberigita
pro "manko de krimpruvoj".

     Do, estis trovita "komploto" kontraux sovetia potenco,  komunista partio, oni trovis trockiistan, kontrauxrevolucian, terorist-sabotadan, spiona(j)n  oranizajxo(j)n,  kiu   ne   nur   spionis   kaj transdonis sekretojn  de  la  Sovetia sxtato al siaj eksterlandaj "mastroj" kaj  ankaux uzante  oficialajn  kanalojn   de  oficiala Sovetia E-movado,  sub masko de SEU k.a.  oficialaj organizajxoj, disvastigis en  USSR  trockiistan, subfosan  ktp.  literaturon.

      Ankaux -  la kalumnion pri Sovetio en aliaj landoj.  Ankaux IAREV estis "masko  kaj  lauxlegxa   kanalo"  por   malamika/trockiista ideologio/influo, por ricevo/disvastigxo de trock.literaturo, por  sendado de kolektitaj "spionaj informoj" ktp. Plus  sabotado  en minejoj de Donbaso, teroro kontraux reprezentantoj de registaro. Ktp. Ktp. K.s.

     Eble tiutempe,  precipe el la foraj anguloj de la mondo, tio sxajnis ne pli ol "sxerco" aux ecx "troigo", sed nuntempe oni jam ne povas dubi pri cxio cxi...

     Lin jugxis Milita Kolegio de la Supera Jugxistaro USSR, kiu ne sciis Indulgon. Krome, lian "kulpon" [temas pri EM!] (kompare kun aliaj)  tre "plipezigis" ankaux kelkaj faktoroj:  li estis "polo" (kio jam estis "kulpo", pro tio ke tiutempe la "pana Polando" estis unu el la plej minacaj
m/amikoj de l'soveta sxtato;  ankaux  oni ne povis forgesi malhonoron kaj malgloron al Rugxa Armeo en 1920, kiam gxi estis disbatita per pli malforta Pilsudska  armeo);  li servis en Denikina (blanka) armeo; li estis (sub)oficiro (pro tio akuzo  pri teroro); li  kunlaboris kun burgxaj eldonejoj (denove - en pana Pollando), publikigante tie "kontrauxrevoluciajn" versojn (cxiujn ne "revoluciajn" ideojn/versojn/publikajxojn ktp.  oni tuj konsideris  kiel
"kontrauxrevoluciajn") kaj ricevis por tio valuton (el denuncdeklaro de  V.KUZMICx).  Do  li  ne  havis iun sxancon por  savigxi  kaj  akceptis  sian sorton/morton noble kaj digne.

       Jen informo pri kelkaj personoj,  kies sorto estis kunligita kun
sorto de EM:

     IZGUR Ilja Jefimovicx (nask.1881,  Berezino,  Belorusia SSR,  arestita 23.11.1936; mortpafita 03.09.1937).
     Nikolaj BORISOV  (nask.1889,  u.Cxerkassy,  ruso,  verkisto, arestita en Kievo 17.03.37,  mortpafita 03.09.37) - laux  denunco de V.Kuzmicx, li kaj  EM estis cxefaj gvidantoj de l'organizajxo en Ukrainio.
     DREZEN E.K. estis arestita 17.04.1937.  Mortpafita 27.10.37.

     I.a.,  mi tute  ne  konsentis kun Krys,  kiam sxi en la unua varianto de  sia  antauxparolo  metis  iom  ofendan  frazon   pri Efim SPIRIDOVICx - kvazaux  li  estis  "perfidulo"  - pro tio,  ke li "helpis" al bucxistoj, tradukinte artikolojn el revuoj, tekstojn el leteroj de arestitaj esperantistoj, fojfoje prikomentinte ilin. Ja  li NUR savis sian vivon  kaj NUR  tradukis  kaj  prikomentis  la kaptitajn cxe  arestitoj  E-dokumentojn (leteroj,  gazet/jxurnalmaterialoj, ktp.),  t.e. faris tion, kion oni al li (kiel malliberulo) ordonis. Jes, li iusence "kunlaboris" kun la bucxistoj, sed oni ne rajtas kulpigi lin je "perfido",  kontraste  de  V.Kuzmicx, S.Rublov, G.Demidjuk k.a.,  kiuj konscie kaj dum longa tempo "pafis  je dorsojn de siaj amikoj-samideanoj" kaj pro  kies  denuncoj  oni mortpafis multe da bonegaj kaj tute senkulpaj homoj! Do, SPIRIDOVICx nur penis savi sian vivon; ankaux li estis viktimo de l'totalisma regximo. Kaj,  felicxe la frazo malaperis el la lasta varianto de l'antauxparolo.

MALLBONSIGNA PALAVRULO

      Ankaux precipe malbonsignan rolon en sorto de EM ludis franca poeto Honore  BOURGUIGNON (HB) kaj liaj longegaj leteroj al li. La leteroj estis plenplenaj je detalaj instrukcioj,  insistaj demandoj, tusxantaj  jen tiklajn politikajn aferojn (arestoj kaj politikaj procesoj kontraux "trockiistoj, dekstruloj/maldekstruloj), jen - pri "malaperintaj"  homoj,  demandi pri kies sorto jam estis krimo tiutempe, jen demandas pri mono,  aludas pri iu "urgxa  kaj  grava afero". Povrulo Kuzmicx,  forstrekinte nomon kaj adreson de Ilja IZGUR for de paperfolio de IAREV kaj ne menciante lian nomon  kaj tiu de Viktor Kolcxinskij, penis
aludi/signali al HB pri ilia amara sorto.

     ...Ho ve! La auxskultanta nur sin mem palavrulo INSISTE demandas, demandas, demandadas EM-n  (kaj  aliajn) pri la samo.  Oni ne povas sen gxemo legi la longegajn leterojn,  kiuj tuj trafis  en  personajn krimdosierojn de  EM kaj aliaj akuzitoj kaj auxtomate igxis akuzmaterialoj kontraux la respektiva  adresato (en persona krimdosiero  de  EM
konservigxis 4 leteroj de la periodo. Laux la notoj sur iliaj pagxoj oni bone vidas,  ke ties tutajn alineojn NKVD-anoj tuj uzis  kiel pruvo de lia/ilia krimeco...

     [Kiel ekzemplo vi povas vidi la unuan  alineon de lia letero  de la 05.01.37:

       "Mi diras tion iom insiste, cxar de kelkaj monatoj,  mi estis tre surprizita,  ke KOLCXINSKIJ kaj IZGUR ne respondis miajn diversajn leterojn (de la 19.X. jam!)" - [NB!: Ili jam  delonge estis arestitaj kaj oni cxiutage/nokte jam turmentis ilin,  demandante,  i.a.  pri  enhavo  de l'leteroj,  alvenantal el  fora  Francio  de  tiama  "trockiisto" H.B.  - kun  insistaj demandoj/ordonoj/instrukcioj - ja Kolcxinskij  estis arestita 21.10.1936 kaj  Izgur  - 23.10.1936!  Kaj tiu "kunbatalanto" (kiel kantanta surda  birdo)  persiste  demandadas:  "Kio   okazis   en  Harkovo? Mi absolute ne komprenas  kaj nepre volas scii. Eble vi estis mem informita interdume pri la situacio kaj povos  respondi miajn persistajn   demandojn?

      Se ne,  bonvolu skribi tuj al k-do Izgur aux al k-do Kolcxinskij  por ekscii de ili la gxustan motivon de longdauxra silentado  kontraux pluraj leteroj senditaj de mi.  Mi ne povas kredi,  ke tiuj leteroj perdigxis survoje  [bedauxrinde, ili tute ne "perdigxis"]. Sed pli volonte mi plurfoje
ektimis, ke eble miaj amikoj Kolcxinskij  kaj Izgur ofendigxis pro  iu kauxzo  ne konata aux  ne komprenita de mi...

     Mi mem skribas denove al miaj amikoj samposxte.  Do via korespondajxo kaj la  mia  kunigxos  en Harkovo, kaj  tiamaniere ni havos pli da bonsxancoj ekscii pri la nuna stato de nia afero en Harkovo (NB!).  Respondu pri tio  plej baldaux! Mi  nervumas  kaj  senpaciencigxas  pro  la  nericevo de novajxoj".


Oni ne scias,  kion pensis EM,  ricevante  tiuspecajn korespondajxojn: ja li certe bonege sciis, "kio okazis en Harkovo",  kaj  jam post kelkaj semajnoj estos mem arestita!

DENUNCOJ

   El denuncdeklaro de V.Kuzmicx"La trockiista organizajxo  de esperantistoj,  aparte  Nekrasov kaj Hxohxlov (Moskvo),  kaj  en  Ukrainio Borisov,  laux  scio   kaj konsento de  Drezen  (Moskvo) estis uzata por kontrauxrevoluciaj celoj.  IAREV (...) kiel unu el lauxlegxaj kanaloj por interrilatoj  kun eksterlanda trockiista    centro   kaj trockiistoj-SAT-anoj, logxantaj eksterlande"...

     Ankaux  ..."Drezen  instrukciis,  kiel lig-rimedo inter   eksterlandaj trockiista organizajxo,-  korespondan  E-kunligon sub masko de PEK (Proleta E-koresp.).

   La direktivo de Drezen en laboro de nia organizajxo efektivigis Mihxalskij kaj Borisov - membroj de nia organizajxo: Mi scias,  ke ili estis ligitaj kun  grupo  de  hungaraj burgxaj verkistoj, aparte - kun doktoro (eble - "direktoro" - NSt.) de "Lieratura Mondo" fasxisto Kalocxaj" ..."Literatura organizajxo  IAREV,  aparte - gazeto "Proleta  Literaturo", fondita per membro de nia organizajxo Mihxalskij kaj franca trockiisto BURGINGON,  kreis  kondicxojn  por  lauxlegxa penetro en ISSR de eksterlandaj  trockiistoj,  aparte  BURGINGONON mem. Mi  estas  redakciano de  la gazeto. Ankoraux en No.1 de "Proleta Literaturo",  eldonita sub redaktado de HB kaj EM, estis aperigita tradukita  de Mihxalski  artikolo de trockiisto VALACIS pri literaturo de 5 naciaj respublikoj"...


      Kaj en multaj aliaj lokoj le la  (longa) denuncdeklaro li mencias nomon de EM en kunteksto,  ke li estis aktiva membro (aux ecx - gvidanto) de trockiista organizajxo de esperantistoj, bone brancxita kaj konspirita.

    La gxenerala impreso pri la afero:  el EM oni insiste penadis fari (kaj finfine - "faris") "gvidanton de donbasa trockiista  organizajxo",  kien eniris arestitaj ankoraux auxtune de 1936 makeeva  esperantisto  POTANA  kaj ankoraux unu  "ukrainano" [li estis germano laux dokumentoj,  sed li mem konsideris sin "ukrainano"] ZONNENBERG-FEDOROVSKIJ.  Unue, oni akusis ilin je tio, ke ili legis iun numeron de "SENNACIULO", kaj poste unu el ili
transdonis gxin al EM  (jen  "divastigxo  de trockiista literaturo inter esp-istoj"!).  Poste la rondo de akuzitoj ege vastigxis.

      Senperaj renkontigxoj kun Viktor Kolcxinskij, Jurgensen ktp. La plej firma okazis V.Kolcxinskij.  Jugxante je protokolo de senpera renkontigxo [ruse: "ocxnaja stavka"] kun EM (14.06.37), li persiste rifuzis cxiujn akuzojn kaj penadis savi sin kaj EM-on.  (EM konfesis pri cxiuj "krimoj": per tio li certe esperis savi sian familion. Tamen lia edzino dum  8 jaroj
estis malliberigita kiel "edzino de malamiko de la popolo"). Cxar oni devis fari iun "instruktoro pri  trockiista  laboro",  kiu gvidis la "agadon" de EM de eksterlande, do oni donis la rolon al franco Honore  BOURGUIGNON (des pli ke la lasta donis multe  da  "pruvoj" pri la agado!).

       Certe, gravan rolon en lia sorto ankaux ludis ne nur la "dokumentoj" (lauxtipe de denuncdeklaro de V.Kuzmicx),  sed estis  ankaux multaj aliaj, kiuj aux delonge kunlaboris kun sekretaj servoj, aux tiuj,  kiuj, penante savi sin,  konscie  kaj  aktive   dronigis siajn samideanojn kaj amikojn.

***********
    Mi verkis la eseon strikte surbaze  de  dokumentoj,  kiujn mi kolektis  dum  longa esplorlaboro. Certe al mi helpis en la laboro multaj homoj -  aparte  -  el  urbo  Donecko. Cxi tie mi volus danki diversajn homojn:  jxurnalistino Anna RJASXINA (sxi detale pristudis la persdosieron de EM  kaj  verkis  bonegan artikolon pri  li  en  loka jxurnalo "Jxiznj"/"Vivo");  Vladimir Kornilov (1937-1993), docento pri rusa lingvo en Donecka pedagogia instituto,  kiu nelonge antaux sia  morto  (en  februaro 1993)  sendis  multe  da informmaterialojn al mi.  Ni multe kunlaboris kaj interkorespondis  kun li dum periodo 1991-1993. Ankaux Igorj M. Lukasxevicx sendis al mi multe da leteroj  kaj  informmaterialoj.

**********Historio.ru — история отечественного движения эсперантистов (Российская империя, СССР, РФ).