ř.–ņ’ņŐŇ√»†††††††††††††††††††††††
†††††††
Al Sinjoro Direktoro de Moskva Instituto de Esperanto.
De Juhan Rahamegi

††††††††††††††††††††† P e t o

†††† Per tio cxi mi petas Vin,† estimata Sinjoro,† ekzamenigi min cxe Via Instituto Esperanta pri la speciala kurso de Esperanto.
†††† Al tiu† cxi† mi† metas† kvitancon pri dek rubloj de ekzamena kotizo.

††††††††† Moskvo, 17.I.1912.††††††††††††† J.Rahamegi

†††† Rezolucio: ¬ūŚžˇ† żÍÁŗžŚŪŗ ŪŗÁŪŗųŚŪÓ Ūŗ 22 ˇŪ‚ŗūˇ ‚ 2 1/2 ų.† šŪˇ.
††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ņ.—ŗűŗūÓ‚
_________________________________________________________________

†††††††††††††††††††† Mia auxtobiografio

†††† Mi estas† naskita† la 16(28)-an† de† januaro 1883 en parohxo Hagers', en Revela distrikto de Estlanda gubernio.† Laux nacio mi estas Esto,† laux religio luterano.† Komencan instruadon donis al mi mia patro,† kiu estis kaj† nun† estas† instruisto† en† vilagxa popollernejo. En† [la] jaro 1893 mi eniris Revelan 4-klasan urban lernejon, kie mi finis kurson jam en [la]† jaro† 1896.† Poste† mi preparis min† por [la] matureca ekzameno,† sed la malpacaj tempoj dum [la] 1904-06 malebligis por† mi† la† ekzamenigxon.† Tamen† mi povis esti dum mallonga tempo vizitanto de Jurjeva universitato.
†††† En [la] jaro 1899 mi komencis laboron cxe estaj gazeto, unue kiel simpla kunhelpanto de redakcio, sed jam en [la] jaro 1905 mi estis faka redaktoro cxe cxiutaga estlingva† gazeto† "Paevaleht"; dum [la] jaro 1907/08 mi redaktis la parton por komunuma kaj loka politiko en cxiutaga gazeto "Virulane"† -† ambaux† en† Revel.† En lasta tempo† mi† okupigxis† pli per komercaj laboroj,† estante en [la] jaro 1909/10 la† komerca† gvidanto† de† gazetoj† "Virulane",
"Meie Elu"† kaj kelkaj aliaj,† poste (gxis auxtuno 1911) estrante presejon M.Antje en Revel. Nun mi logxas en Moskvo kiel librotenulo kaj komerca korespondanto.
†††† La jxurnalista laboro postulas partoprenadon† de† socia† kaj societa vivo de mia popolo.† Dum kelkaj jaroj mi estis sekretario de Revela abstinenta [korektita per krajono: "abstinenca"] societo, membro de Centra Komitato de Estaj abstinentaj [korektita p.k.† - "abstinencaj"] societoj, komitatano cxe Revela Esta Literaturista Societo, kaj ano de Redakcia komitato cxe Estlanda Societo de Instruistoj. Kun Esperanto mi konatigxis en [la] jaro 1906,† kaj† de tiu tempo† mi† estas laux ebleco propagandinta gxin.† Krom multaj propagandaj artikoloj† mi† adaptis†† por†† Estoj†† la†† Zamenhofan Ekzercaron, la† "Esperanto† en† dek† lecionoj" de Cart & Pagnier, verkis vortaron malgrandan† Esperanto-Estan† kaj† prilaboras† nun vortaron plenan† Esta-Esperantan.† Krom† tio mi faris kursojn pri Esperanto en Revel, kaj estis unu el fondintoj kaj komitatanoj de Revela Esperantista Grupo.

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Juhan Adolf Rahamegi

†††††† Moskvo, la 22. januaron 1912
_________________________________________________________________

†††† †††††††††††††††† Diversaj metodoj de propagando de Esperanto

†††† Cxiu Esperantisto,† kiu† bone komprenis la internan ideon de Esperantismo kaj estas konscianta† ecx† nur† sian† utilon,† nepre farigxos propagandisto.†† Li† deziras† do† lauxeble† akceligi† la interfratigxon de† gentoj,† pereigi† la† malamon† inter† popoloj, almenaux pligrandigi† la† utilojn kaj agrablajxojn,† kiujn li mem povas ricevi per tiu efika rimedo,† nomata Lingvo Internacia.† En nia mondo de individualismo, de libera konkurado, oni tre malofte vidas okazojn,† ke† la† utiloj†† de†† cxiuj†† homoj,†† de†† cxiuj partoprenantoj en† iu movado tiel profunde ligigxas kun interesoj de tuta homaro - tiel profunde kiel cxe Esperantista movado.
†††† La metodoj de propagando povas esti tre diversaj:† cxiu homo laboras laux† sia† karaktero,† laux† siaj† fortoj,†† laux†† lokaj cirkonstancoj. La personaj metodoj diferencas tiel ofte kaj estas
tiom multaj,† ke oni ne povas cxiujn ecx nomi. Tamen oni vidas en tuta propaganda† laboro† de† Esperantistaro† ian† evolucion,† ian gvidlinion, kio ebligas al ni† grupigon† de† cxefaj† metodoj.† Mi provos montri†† la†† evolucion†† de†† propagando,†† konforme†† al disvastigado kaj plifortigxado de Esperantista movado.
†††† La Majstro† kaj† liaj† unuaj kunbatalantoj havis propagandan kampon tre limigitan kaj malvastan:† al la mondo ili devis† pruvi kaj klarigi,† ke† solvo† de† problemo per artefarita lingvo estas ebla, kaj tiam atendi la scivolemon de ideaj† homoj,† forgesantaj sin pro†la bono tuthomara.† Unuan (sic!) ili povis fari preskaux nur per brosxuretoj,† cxar la gazetistaro† malsxatis la aferon. Iliaj artikoloj† estis plenaj de teoriaj argumentoj kaj klarigoj, ne mankis ankaux alvokoj al idealismo homa, cxar la unuaj adeptoj devis labori† por† la† estonteco,† iatempe ecx malesperante,†cxu iliaj penoj iam sukcesos.† La sorto de Volapuk estis ankoraux† en memoro. Dum† tiu† tempo† akiris Esperantista movado tiun internan varmon, tiun amikecon† por† samideanaro,† kaj† amon† al† la† tuta homaro, kiu† gxin† nun† distingas.† Tio estas "la atenda periodo" [substrekita] de propagando.
†††† La anaro† de† Esperanto† kreskas malrapide,† sed gxi kreskis tamen. Baldaux [komencis] [substrekita per rugxa krajono]† la† dua periodo, dum† kiu† la† smideana† rondo jam tiom densigxis,† ke la persona interrilato povis en kelkaj,† komence maloftaj, sed cxiam plifortigxantaj okazoj†† anstatauxi† la† interrilatadon† skriban, leteran. Tio ne malgrandigis la† idean† flankon† de† movado;† sed plifortigis nur† esperon† en† iamam† venko.† Tamen ili gajnis per internacia lingvo nur trezorojn kaj profitojn spiritajn, animajn, neniam materialajn:† pro† tio oni ne povis esti en sia propagando tro altrudemaj,† sed devas sercxi kaj samideanigi la† homojn† pli malpli ideajn.† Tion† oni† faris,† konatigante† al† la mondo sian aferon, nun jam per paroladoj kaj gazetaj artikoloj,† kies nombro progresie kreskas.† Estis do tempo de semado,† cxiama semado, sen sciado, kie kaj kiam la semo trovis† bonan† kampon† kaj† favorajn
cirkonstancojn por† kresko.† Oni† semis† cxiam,† cxu† busxe,† cxu skribe,cxu presene[?] atentante, kien la semo falos - tute hazarde. Tion oni povas nomi [la periodo de hazarda propagando][substrekita].
†††† La tria† periodo† komencis† antaux† kelkaj† jaroj† - kiam la Esperantista movado suficxe† disvastigxis† kaj† fortikigxis,† por doni al† adeptoj ne nur spiritajn sed ankaux materialajn utilojn. Tiun tempon,† periodon de† la† praktika† uzebleco† kaj† uzado† de Esperanto, ni† povas† kalkuli† de† [la] 1906-09 jaro[j],† kiam la unuaj kongresoj montris la valoron de internacia komprenilo,† kaj la U.E.A. eklaboris gxin praktike utiligi. Nun ni povas ajm diri, ke [la]† Esperantista† movado† estas† suficxe† forta†† por†† doni praktikan rekompencon al penoj, kiujn la lernado de Lingvo Internacia postulas,† nun ni havas [rajton] [substrekita] insisti† pri
esperantigxado en† cxiu† okazo† kaj† cxe† cxiuj.† Tio† aliigas la propagandan sistemon kaj metodon:† en okcidenta Euxropo ni† vidas jam, ke [propagando farigxas sistema kaj praktika] [substrekita].
†††† Nuntempe la propagandisto ne bezonas plu† labori† okaze,† li povas sercxi† kaj elekti objektojn por sia laboro.† Li elektu ian klason da† personoj,† havantaj†† suficxe†† vastajn†† internaciajn interesojn -† tio† estas† grava† postulo† -† kaj† klarigi† al ili praktikan utilon†† nome†† por†† ilia†† profesio.†† Aliflanke†† la propagandisto ne devas fari nur unufojan laboron - li devas siajn penojn ripeti,† multfoje ripeti,† gxis li nepre venkos. Li memoru pri rezultatoj de obstina,† pacienca,† insistema laborado; memoru pri efiko de gutoj, konstante falantaj sur unu kaj sama loko. La metodo de propagando - cxu busxa,† skriba, aux presa ,- cxu pera aux senpera - ne sxangxas la principon.† La propagando devas esti konscia, [sistematika]†† [substrekita† per† rugxa† krajono],† kaj dauxrigata gxis kaptitoj estas farigxintaj veraj esperantistoj.
†††† Sed la† nuntempa†propagandado havas ankoraux alian flankon, [la praktikan] [substrekita].† Ni devas uzi† la† Esperanton,† uzi gxin por† cxiuspecaj celoj,† kaj per tio montri,† ke gxi donas al
siaj adeptoj multajn profitojn,† kiujn oni† ne† povas† akiri† per naciaj lingvoj.† Ne† forgesu† la naturan legxon,† ke movado en iu direkto farigxas des pli facila,† ju pli† kutima† gxi† estos.† La Esperanto devas† penetri cxien,† kie trovigxas ecx plej malgranda ero de† internacieco.† Se† oni† tion† faras,†† tiam†† la†† teoria propagandado farigxos† baldaux† superflua,† kaj† tiam ni havos la
lastan periodon de propagando - [periodon,† kiam nenia propagando estas bezona] [substrekita].

††††††††††††††††††††††††††††††††††††† J.A.Rahamegi

†††† Sukcesis - A.Sahxarov
†††††††††††† N.Korzlinskij

*********