Esperanto en Rusio История эсперанто в России и Советском Союзе. Биографии репрессированных эсперантистов, архивные материалы.

ШАБАРИН С.К.

Господину Заведующему Московским Институтом Эсперанто
Семена Константиновича Шабарина

                              П р о ш е н и е

     Имею честь просить подвергнуть  меня  испытанию  в  Комиссии Института для
получения свидетельства о знании мною специального курса яз. Esperanto.
     При сем прилагаю квитанцию о взносе мною десяти (10) рубл. в пользу
Института.

     Москва, 17.01.12                      Шабарин

    РезолюцияВремя экзамена назначено на 22 января в 2 1/2 ч. дня.
                                           А.Сахаров
________________________________________________________________
                        

Semjon Konstantinovicx Sxabarin
[Auxtobiografio]

     Mi <estis naskita>  [substrekita per rugxa krajono] en Polujo, en malgranda
urbo Sokolov de Sjedleckaja  gub., en 1890 jaro. Ricevinte la unuan klerigon
hejme, mi eniris en la klasikan gimnazion en urbo Hxolm, kie mi <estis> [substrekita]  dum du jaroj. Poste mi translogxigxis en Sjedlec kaj en tiea gimnazio mi <estis> dum
unu jaro.  De 1903 jaro mi estis en la gimnazio  de Kalisx kaj tie mi <estis finita gxin> [substrekita] en 1908 jaro. En la sama jaro auxtune mi eniris Moskvan Universitaton,  kie  mi trovigxas gxis  nun. Kun Esperanto mi konatigxis auxtune en la 1908.

                                      ---------   o   ---------

            "Diversaj metodoj de propagando de Esperanto"

     Propagando de  Esperanto estas unu el <cxefaj> [substrekita] devoj de
esperantistoj, kaj unu <el plej> malfacilaj taskoj. Malfacila mi  nomis <ilin>
tial,  ke ne cxiu persono havas eblon uzi <ian> difinitan metodon. "Kiom da kapoj - tiom da cxapoj" ... kaj kiom da esperantistoj, tiom da diversaj metodoj, tiom da diversaj nuancoj en ilia laboro povas ekzisti.  <Sed  tamen>  la  vivo  de esperantistoj
kaj  ilia  preskaux  dudekkvinjara sperto montris kelkajn cxefajn metodojn, uzante kiujn,  oni  povas  atingi  <la celon de l'laboro> [substrekita per rugxa krajono].
     La metodoj, laux mia opinio, povas esti dividitaj <je> du specoj: la unua -
kiam la propagandanto persone, aux senpere kuntusxigxas kun homoj,  al kiuj li
intencas malkovri - <por> tiel diri -  misterojn de Esperanto kaj de Esperantismo. La dua speco de la laboro povas esti nomita pera,  t.e. laboro per diversaj propagandiloj.
     Ni ekzamenu pli detale la nomitajn metodojn. Paroladoj estas la plej  grava
metodo de la propagando senpera kaj samtempe plej malfacila. Oni devas  atenti
pri  diversaj  cirkonstancoj,  kiuj povas malfaciligi la necesan sukceson. Paroladisto devas posedi bonan kapablon por paroli publike;  vastajn konojn en la demando, pri kiu  li parolas,  por ke en la okazo de disputoj li povu dece sin defendi;  li  devas  paroli  <tiel,  ke> la auxskultantaro interesigxu pri  la  parolado kaj ne lacigxu <de gxi>[substrekita per rugxa krajono]. Se la paroladisto atentos pri cxiuj tiuj cxi cirkonstancoj, li povos varbi multajn homojn por esperanta afero.
     La saman  efikon  kauxzas  esperantaj  vesperoj. Interesa  programo, bonaj
plenumantoj de programo,  lerte arangxitaj ludoj kaj gaja  humoro  de
cxeestantoj  jen  bona  okazo   por   vasta propagando. Tiamaniere  estas
altiritaj multaj personoj,  el kiuj almenaux kelkaj estos  bonaj  esperantistoj.
Certe,  sukceso  de similaj propagandaj vesperoj instigos esperantistojn por
plua laboro kune kun nove varbitaj samideanoj.
     Se tiaj modestaj  festoj  havas  gravan  signifon  por  la propagando, la
kongresoj havas sifgnifon  multoble  pli  grandan. Tion cxi  la  esperantistoj
konscias kaj pro tio oni arangxas la kongresojn kun plej ebla lukso kaj bruo. La kongresoj do ne  nur celas arangxi festojn esperantajn,  sed  ankaux  fari  vastan propagandon en lando de kongresurbo.  Kaj efektive,  ni scias, ke en cxiuj  landoj,  kie estis arangxitaj la kongresoj,  nia movado farigxis pli potenca kaj socia opinio pri
Esperanto sangxigxis: oni plu ne rigardas gxin,kiel utopion, kiel ion neefektivigeblan, cxar la internaciaj kongresoj estas la  plej  evidenta,  la  plej palpebla pruvo de nia
praveco.
     Pli modesta,  pli facila kaj tamen tre grava  metodo  de  la propagando
estas  la  propagando  inter  siaj  gekonatoj.  Cxiama kuntusxigxo kun  tiaj
homoj  nevole  altiras  ilian  atenton  al Esperanto kaj tia formiksimila senbrua sed konstanta laboro de l'tuta esperantistaro havas  tiun  signifon,  ke gxi  disvastigxas inter publiko regulajn sciigojn pri esperantismo kaj tiamaniere plifaciligas la laboron por samideanoj, propagandantaj la lingvon per tri suprenomitaj metodoj.
     Tiaj estas la metodoj de la propagando senpera. Inter la vera serio de la
metodoj mi povas noti jenajn:  gazetaj artikoloj kaj sciigoj,  disdonado  kaj
dissendado  de  propagandiloj   kaj reklamaj ekspozicioj.
     Gazetaj artikoloj kaj sciigoj  dum  tre  longa  tempo  estis preskaux
neatingebla lukso: pri Esperanto oni sciis tiel malmulte kaj ecx tiuj  cxi
malmultaj  sciigoj  estis  tiel  diversaj  kaj necertaj, ke  oni  timis  ion
skribi publike.  Krom mokoj,  krom stranga rilato al Esperanto la esperantistoj  nenion  gxuis.  Sed "tempora mutantur":  multaj gazetoj donas lokon por priesperantaj artikoloj, multaj gazetoj presas pli-malpli regulajn sciigon  pri okazintajxoj en Esperanta mondo, kaj esperantistoj uzas tiun-cxi gravan ilon por la propagando de tia lingvo.
     Diversaj reklamoj  en  gazetoj  aux en publikaj lokoj,  kiel ekz.: en
lernejoj,  cxe  stacidomoj,  en  amuzejoj  k.t.p.  estas ankaux metodo
konsilinda  kaj disdonado de propagandiloj.  Famaj Cxefecx-aj sxlosiloj faris
grandan laboron  kaj  multaj  personoj nur dank'al ili farigxis esperantistoj.
     Fine, ni havas tre efikan propagandilon - ekspoziciojn. Ofte estas tre malfacile nur per vortoj konvinki en io <rigidan> [substrekita per rugxa krajono],  kaj Tomasan  nekredemon  oni  povas venki nur,  donante la eblon "per propraj okuloj" vidi tion,  pri
kio oni diras.  Kaj pro tio  esperantaj  ekspozicioj  devas  esti arangxataj cxiam,   kiam  estas  oportuna  okazo.  Efektive,  oni arangxas la ekspoziciojn ofte kaj cxiam rezultatoj estas grandaj.
     En la  mallonga  skizo oni ne povas detale priskribi cxiujn metodojn de la propagando kaj ecx oni ne povas kalkuli cxiujn eventualajn nuancojn de la propagando.  Mi estas notinta nur plej gravajn, plej atingeblajn vojojn por akceli nian laboron.
                                      [sen subskribo]

     RezoluciojSukcesis  A.Sahxarov
                            N.KorzlinskijHistorio.ru — история отечественного движения эсперантистов (Российская империя, СССР, РФ).