Esperanto en Rusio История эсперанто в России и Советском Союзе. Биографии репрессированных эсперантистов, архивные материалы.

Vladimir Varankin kaj lia romano

          Libroj, samkiel kiel la homoj, havas propran, ofte tre malfacilan, foje tragikan, sorton. Oni bruligis ilin sur placoj de fasxista Germanio, oni neniigis ilin en Sovetunio dum la stalina regado, kaj kasxis ilin en 'spechxranoj' (specialaj librodeponejoj kun ege limigita aliro por legantoj) de bibliotekoj. Sendube same okazis al la libro de V.Varankin „Metropoliteno“. Kaj kvankam la libro estas unu el malmultaj vere elstaraj verkoj -- W.Auld nomis gxin "forgesita cxefverko" kaj ecx metis gxin en la liston de la esperantaj klasikajxoj - gxi cxiam malprosperis. Verkita en Esperanto, tiu libro la unuan fojon aperis en 1933 cxe la eldonejo EKRELO en Amsterdam, kien la eldonejo translokigxis el Leipzig post kapto de potenco fare de fasxistoj en Germanio en marto de 1933.

        La hitlera regximo, veninta al potenco en Germanio, abomenis la internacian lingvon, kiun goebbelsaj "fakuloj pri propagando" nomis la ''lingvo de judoj kaj komunistoj", kaj la esperantistoj en Germanio kaj ties salelitoj estis persekutataj kiel dangxeraj malamikoj de la Tria Regno. Pro cxio cxi, presita en esperanto, sur acxa griza papero, per speciala
"ekonomia" literaro, relative malgrandkvante, „Metropoliteno“ siatempe ne ricevis respektivan reehxon, des pli ke proksimigxis la 2-a mondmilito, la fasisxmo strebis al disvastigo de sia "vivospaco", internacia laborista kaj esperantisia movadoj suferis skismon...

     Malsimpligxis ankaux situacio en Sovetio. Disvolvita fine de 30-aj jaroj de Stalin kaj liaj kunuloj sanga bucxado pereigis multajn elstarajn homojn de la lando. Ankaux la esperantistoj devis eitrinki la amaran pokalon. Esperanto en Sovetio estis proklamita "lingvo de cionistoj, kosmopolitoj kaj fasxistoj" kaj praktike la tuta estraro de la Sovetrespublikara Esperantista
Unio (SEU) kaj multaj ties membroj estis arestitaj, parto el ili estis mortpafita, aliaj gxismorte turmentitaj en malliberejoj kaj koncentrejoj. Ankaux V.Varankin ne evitis la sorton.

    Persekutataj estis ne nur la "popolmalamikoj" mem kaj iliaj parencoj, sed ankaux iliaj verkoj. Ekde tiam la libroj de esperantistoj estis malpermesitaj, oni forigis ilin el cxiuj bibliotekoj. Parte ili estis neniigitaj, parte kasxitaj funde de ''spechxranoj". Pro tio, kiam en 1977 en Kopenhago oni aperigis la duan eldonon de „Metropoliteno“, kun luksa rugxa
kovrilo, kompostita per bela literaro, sur bona papero, ankaux gxi tuj trafis en "spechxranon" kaj estis fakte neatingebla por Iegantoj de Sovetio.

      Pri kio do rakontas la libro? La centra temo de la romano estas konstruado de subteraj fervojoj en Moskvo kaj en Berlino dum la jaroj 1928-1929. Juna sovetia ingxeniero venas en Berlinon - la cxefurbon de tiama Vejmara respubliko - por tie studi la metodojn de konstruado de la urba subtera fervojo: metropoliteno. Kaj li ne nur studas la metodojn de la konstruado,
sed ankaux observas vivon de la giganta urbego, de tiama germana socio, ties kontrastojn, kaj krome ecx partoprenas en la klasbalalo de la germana proletaro.

      Samtempe li verkas auxtobiografian romanon en formo de taglibro, kiun li volas germanlingve eldoni en Germanio, por montri al siaj germanaj amikoj kaj kamaradoj la specifecon de problemoj kaj malfacilajxoj en kresko de la juna soveta respubliko. Antaux lia mensa rigardo defilas lia duonmalsata infanagxo, juneco, detruita de milito kaj kaoso rusa vilagxo, lia malsukcesa edzigxo kaj eta, kredema kaj kara estajxo - lia filineto, simila al fabela
feino. Li vivece memoras sian furiozan batalon kontraux burokratoj, diversspecaj konservativuloj kaj ecx klasaj malamikoj, kiuj sxtele englitis en la partion kaj sxtaton. Ili strebas noci al la juna soveta respubliko, detruante gxian regaparaton kaj ankoraux malmaturan ekonomion ne restarigitan post la interna milito.  Precipe la batalo disvolvigxas pri konkreta demando - cxu necesas konstrui metropolitenon en Moskvo? Burokratoj, konservativuloj
kaj maskitaj malamikoj ege kontrauxstaras: ja gxi forigus iliajn privilegiojn, profitigajn postenojn, kaj ankaux permesus radikale solvi la akran trafikan problemon - tiun de cxiutaga transportado de 2 milionoj da logxantoj, cxar eluzita trama reto jam delonge ne permesas solvi la taskon.

     Mi ne rakontu cxi tie la tutan enhavon de la romano, nur atentigu, ke la nekutima verkmaniero donas al la romano unikan karakteron: en gxi estas multaj kortusxaj pagxoj, dedicxitaj al personaj rilatoj inter la rolantoj: amo kaj tenero, scenoj de malfido kaj pacigxo, laborentuziasmo, barikadaj bataloj kaj kruela mortigo de laboristoj sur berlinaj stratoj. De
tempo al tempo la rakonto igxas vere detektiveca. Viglaj dialogoj kaj majstra pentrado de homaj sentoj kontribuas al la alta kvalito de la romano. La libro aspektas tute nuntempa (iom simila al la periodo de la perestrojko), kaj krome gxi enhavas interesajn informojn pri la tiutempa vivo de la lando.

     La romano estas en mutlaj rilaloj biografia. La filino de V.Varankin, Feina Vladimirovna Varankina (Jxiguljova), skribis: "Jes, la romano "Metropoliteno" estas , biografia. 0lga estas mia patrino, Feino estas mi, la patro estas la protagonisto". Certe ankaux ekzistis gravaj diferencoj inter la realaj prototipoj kaj la cxefrolantoj de la romano. Ekzemple, la romana protagonisto Vitalij ne estis tiel arda esperantisto, kiel  la auxtoro, kaj Olga ne estis tiom jxaluza, kiom estis en la reala vivo la unua edzino de la auxtoro. Tamen kia estis la auxtoro de la "forgesita cxefverko"?

Vladimir Valentinovicx Varankin, ruso, naskigxis la 12-an de novembro 1902 en Nijxnij Novgorod en familio de malaltranga oficisto. Lia patro - Valentin Egorovicx Varankin - gxis rekrutigo al la Rugxa Armeo estris sxparkason: Li forpasis en  1921. La patrino de Varankin - Nina Aleksejevna - estis dommastrino kaj poste bibliotekistino (sxi forpasis en 1953 en Moskvo). La kvinmembra familio - krom Vladimir, en la familio estis ankoraux du
filoj: Jurij (1906-1988) kaj Vjacxeslav (1916- ) - logxis en duetagxa dometo kun antauxdoma gxardeneto. Du el la kvin etaj cxambroj okupis la Gubernia unuigxo de junaj esperantistoj, fondita de Varankin.

  Dum la lasta studjaro de la urba gimnazio No.1, kiun li finis en 1920, li kun kelkaj siaj geamikoj eklernis esperanton (lia instruistino estis fratino de tiutempe konata samurba esperantisto Serebrovskij  - vd. la nomon de unu el la cxefrolantoj de la romano!). Kune kun siaj same junaj geamikoj baldaux li fondis urban rondeton de junaj esperantistoj, kiu poste transformigxis al la gubernia. Kaj en la urbo, kaj en la gubernio tiu unuigxo efektivigis impetan
agadon: dum malpli ol unu jaro la unuigxo sukcesis organizi ses kursojn de esperanto en la urbo mem, 40 cxelojn kaj rondetojn en la tuta gubernio, kaj krome en kelkaj lokoj (kun helpo de lokaj esperantistoj-instruistoj) ecx instrui la internacian lingvon en lernejoj.

     La cxefa malfacilajxo en la esperantista agado estis absoluta manko de mono (ja la kursoj estis senpagaj), Iernolibroj, vortaroj kaj literaturo. Cxiuj provoj kontaktigxi kun la Moskva E-Societlo kaj ricevi de tie literaturon kaj helpon estis senrezultaj. Gxuste pri tio li skribis al
Moskvo, al tiama popolkomisaro (= ministro) pri klerigo A.V. Lunacxarskij. Kaj la balalema, konvinka letero de la juna, deksepjara knabo al la popolkomisaro konservigxis en unu el la arkivoj de la ministerio.  

Dum unu-du jaroj li kune kun siaj geamikoj vaste disvolvis esperantistan agadon. Ekde tiam komencigxis aktiva, energia, impeta agado de la juna esperantisto. Krom rondetoj, kursoj, cxeloj, li organizis propagandajn spektaklojn kaj surscenigis, skecxojn, kies tekstojn li verkis mem, aux tradukis'(interalie tiam li tradukis la popularan vodevilon "Ivanov Pauxlo"), aux prenis ilin el antauxrevoluciaj esperantaj revuoj (ekzemple, el "La Ondo de Esperanto"). Li mem bone kantis, dancis, ludis pianon, delamis, pentris, kaj igxis animo de la tuta junularo en la urbo kaj en la regiono. Dum tiu periodo evidcntigxis ankoraux kelkaj el liaj talentoj: li komencis eldoni la gazeton "Rugxa Esperantisto". Juna Varankin igxis kaj la motoro kaj la animo de la entrepreno: li estis cefredaktoro, cxefa auxtoro kaj kompilanto de la gazeto: En la gazeto (sub la pseuxdonomo Vol-Volanto) li publikigis siajn versajxojn kaj versajxojn de siaj amikoj, artikolojn, tradukojn, anoncojn, rezultojn de enketadoj, kaj ankaux alvokojn al la landa kaj eksterlanda esperantistaro por helpi al la malsatantoj de la juna soveta respubliko. Kaj
en cxiuj siaj verkoj la 20-jara junulo aperas kiel socie matura homo. Ja en la revolucia epoko junularo tre rapide akiris politikan kaj socian maturecon.

       En 1920 kun siaj geamikoj li ecx provis organizi en Nijxnij Novgorod la 3-an Tutrusian kongreson de esperantistoj, tamen gxi fiaskis, cxar kaoso kaj malfacila ekonomia stato de la lando ne permesis ankoraux organizi la arangxojn. Tamen lia aktivado ne restis nerimarkita
kaj kiam en majo-junio de 1921 en Petrograd (nun Sankt-Peterburg) okazis la 3-a Tutrusia kongreso de esperantistoj, dum kiu oni fondis Sovetlandan (poste - Sovetrespublikaran) Esperantistan Union, juna Vladimir Varankin elektigxis kiel membro de ties Centra komitato. La prezidanto de tiu 15-kapa organo igxis 28-jara Ernest Drezen (1892-1937), kun kiu Varankin havis intiman amikecon gxis la fino de sia vivo.

     Intertempe ekis malfacila periodo: la unua mondmilito, revolucio, interna milito, periodo de t.n. "milita komunismo" k.s. La ekomonio estis tute detruita, mankis nutrajxoj, vestajxoj, hejtajxoj ktp. En 1921 lia patro mortis pro vundoj ricevitaj en la milito. La patrino restis sola kun tri infanoj. Necesis sercxi pandonan okupon. Kaj post la lernejo juna Vladimir dum kelka tempo laboris en elektroenergia organizajxo. Sed baldaux al la urbo portempe venis el la urbo Tverj kavaleria lernejo. Varankin tuj aligxis al gxi kaj servis tie kiel politika kunlaboranto. Samtemipe li estis bibliotekisto kaj klubestro. Tio estis laboro gxuste por li: li organizis
polilikajn mitingojn, lecionojn, surscenigis propagandajn spektaklojn, gvidis preparojn por la revoluciaj festoj k.s.  Kiel hierauxa lernanto, li sxatis esti kun la junularo (cxefe laborista kaj kamparana, do, apenaux legoscia), instrui gxin, alkutimigi gxin al la socia vivo. Li neniam
forgesis ankaux pri esperanto: ja en 1920-aj jaroj, atendante tutmondan revolucion,
en la Rugxa armeo oni ordonis al komisaroj instrui al siaj soldatoj la bazon de la internacia lingvo esperanto, kaj tio koincidis kun planoj de Varankin.

      Auxtune de 1922 li kune kun la kavaleria lernejo translokigxis al Tverj kaj tuj aktive komencis labori por esperanto. Li uzis cxiujn eblecojn por propagandi esperanton: organizis en la urbo sxtatajn kursojn, instruis en la kavaleria lernejo, en junkomunistaj organizajxoj, en.kluboj, en posxtejoj ktp. V.Varankin gvidis la gubernian komitaton de SEU, lian agadon subtenis oficialaj reprezentantoj de partiaj, sindikataj, komsomolaj (junkomunistaj) kaj virinaj organizajxoj. La cxcfa direkto en la agado estis apliko de esperanto por korespondado kun eksterlandaj esperantistoj.

     Li rapide progresis ankaux enkadre de SEU. En la I-a Kongreso de SEU (1923.07.19, Moskvo) V.Varankin estis elektita kiel estrarano de la kongreso kaj reelektita kiel membro de CK SEU. Dum 1924 li pripensas kaj aktive uzas metodikajn principojn de propagando, verkas kelkajn artikolojn por "Bulteno de CK SEU" pri metodoj de varbado de amasoj por Ierni esperanton. Fine de 1925 en la gazeto "Mejxdunarodnyj Jazyk" [Internacia Lingvo] oni komencis aperigi serion de liaj Iecionoj pri metodiko de propagando por esperanto, kiujn oni dauxrigis dum la tuta 1926. Interalie  la cxefan akcenton li faris ne al nura propagando, sed al praklika uzado. Ne vane oni komisiis al li en CK SEU gvidi la propagandan laboron.

     Fine de 1927 li translogxigxis en Moskvon, intertempe vizitinte kun E.Drezen la 19an Universalan kongreson  de esperanto en Danzig, ekgvidis en Moskvo sxtatajn kursojn de esperanto. Kiel kutime li multe laboras (i.a., al lia plumo apartenis ankau ruslingva romano "? ????? ??????" (Kaptita de pasio), kie li priskribis sian amon al polino Hanna. En 1929 li verkis lernolibron "Teorio de Esperanto. Helpilo por superaj Esperanto-kursoj" (Moskvo, 1929, 70 p., 2000 ekz.) por duasxtupaj Iernantoj. La Lingva Komisiono cxe SEU konstatis, ke la verko estas tro malsimpla por uzi gxin kiel lernolibron por Iernantoj de la elementa kurso. CK SEU komisiis at li krei simplan kaj facilan Iernilon por komencantoj, ofte apenaux legosciaj, kaj Varankin kune kun du aliaj instruistoj de Moskva sxtata esperanto-kurso (V.Svistunov kaj S.Sxabarin) verkis lernolibron "Esperanto por laboristoj: lernilo por rondeloj kaj memlernado" (Moskvo; Leningrado, 1930, 80 p.) - kun simplaj tekstoj, revoluciaj versoj tradukitaj de li mem en esperanton. En lia kapo kgxermis ideo pri granda romano.

Intertempe li finis fakultaton de sociaj sciencoj cxe la I-a Moskva Sxtata universitato kaj Instituton pri eksteraj rilatoj kaj igxis direktoro de Teknikumo pri fremdaj lingvoj, kie li ankaux instruis historion. Poste la 'teknikumo' estis nomita kiel la 2a Moskva sxtata pedagogia instituto de fremdaj lingvoj, kies direktoro li estis gxis sia aresto. lom poste ekde 1935 li samlempe gvidis katedron pri gxenerala historio kaj estis docento de la katedro en Moskva histori-arkiva instituto, kie li instruis novan historion de la okcidenteuropaj landoj kaj de Japanio.

    Ankaux lia esperantista agado trovis respegulan rekonon: dum mallonga tempo Varankin estis elektita dekomence kiel membro de sekretariaro, poste kiel estro de organiza fako, vicprezidanto kaj, fine, gxenerala sekretario de laTutrusia komitato de SEU. Li igxas plenrajta membro de la Lingva komisiono cxe SEU kaj membro de la Lingva komitato cxe la Akademio de Esperanto.

Kiam en 1932 N.Nekrasov komencis eldoni la kultur-belelran rcvuon "Nova etapo", V.Varankin publikigis sur gxiaj pagxoj apartajn cxapitrojn de „Metropoliteno“ sub la titolo "Barikadoj" kaj lia nomo figuris inter nomoj de la redakcianoj. Kaj kiam oni decidis en 1936 komenci prepari al eldono en esperanto 16-voluman koIekton de elektitaj verkoj de V.I.Lenin, en la unuan grupon de traduktsioj eniris ankaux V. Varankin.

Sed samtempe en la lando okazas grandegaj sociaj sxangxoj. Estis finita perforta kolektivigo en la kamparo, superita kaj ruinigita la kulakaro, frakasita la bloko de Trockij-Zinovjev, senmaskigita la t.n. "Industria partio" kaj aliaj "subfosaj kaj spion-sabotistaj" unuigxoj. Definitive formuligxis la ideo de Stalin pri ebleco de venko de la socialismo en unu aparta lando, pri akrigxo de klasbatalo en proksimigxo al la socialismo. La gazetaro plenis je senmaskigoj - cxiutage estis trovataj malamikoj, malutilantoj, sabotantoj. Cxiam pli ideologia igxis la agado de Komintern, Profintern, Sportintern, Internacia Rugxa Helpo, de SEU mem. La lando cxiam pli similis mililtendaron erinacigitan per bajonetoj. Oni prenis decidajn
pasxojn al preparigxo por estonta milito. Okazis plena apartigxo disde multaj eblaj partneroj: ekzemple disde social-demokratoj (oni nomis ilin ''social-fasxistoj"), kio poste malfermos por Hitler la vojon al la potenco.

Finfine tiu ondo atingis ankaux la esperantistojn. Komence de 1936 estis arestita D.Snejxko, membro de CK SEU kaj aktivulo de la belorusia esperanto-movado, H.Muravkin - unu el kunredaktoroj de "Internaciisto", G.Demidjuk, N.Incertov kaj aliaj. Oni arestis, jugxis kaj oklobre de 1937 mortpafis Ernest Drezen - la gxeneralan sekretarion de SEU, kiu ankoraux en marto de la sama jaro aktive korespondis kun eksterlandaj esperantistoj pri preparo kaj eldono de esperanta vortaro pri faka terminologio.

Kaj jen venis nigra dato: nokte de la 7-a al la 8-a de februaro 1938 V.Varankin estis arestita. Plejversxajne, al li estis prezentita stereotipa akuzo, kiun auxdis multaj esperantistoj arestitaj dum tiuj jaroj: "Vi estas aktiva membro de la internacia spiona organizajx kiu sin kasxs sur la
teritorio de USSR sub la nomo de Sovetrespublikara esperantista unio"
. Oni kondamnis lin kid aktivan membron de neniam ekzistinta Unia centro, oni akuzis lin pri spionado kaj sabotado, kontrauxsovetia propagando, komploto kun la celo murdi Stalin k.m.s. [Cetere, en la esence politika romano lia, la nomo de I.V.Stalin estas menciata nur unufoje, en negativa citajxo el
L.D.Trockij, kiun re diras social-demokrato Berg. - NikSt].


      Aprile de 1989 la Prokurorejo de USSR oficiale informis, ke Vladimir Valentinovicx Varankin, naskita en 1902, en Nijxnij Novgorod, membro de VKP(b), ekde 1925, eksigita el gxi pro kriminala akuzo, antaux la aresto - direktoro de la 2-a Moskva pedagogia instituto de fremdaj lingvoj - pro partopreno en la fasxista spiona organizajxo Sojuznyj Centr (Unia centro), ekzistinta en USSR sub sxildo de la esperantista organizajxo, celanta renversi la sovetan potencon pere de spionado, sabotado kaj teroraj agoj kontraux la gvidantaro de VKP(b) kaj Soveta registaro estas kondamnita fare de Militista kolegio de la Supera kortumo de USSR al morlpafo kun konfiskado de havajxo la 3-an de oktobro 1938. La verdikto estis plenumita dum la sama tagnoklo en Moskvo sen rajto je apelacio aux amnestio. Cxiujn konfiskitajn posedajxojn, inkluzive de manuskriptoj, Ieteroj, dokumentoj, arkivo, libroj oni neniigis kiel "ideologie malutilajn" kaj "sen iu ajn aktuala kaj historia valoro". Kaj kiel oni diras en oficiala respondo, "la loko de entombigo ne estas indikita en la dosiero". TieI tragike mortis ankoraux tute juna (nur 35-jara!) talenta kaj produktiva verkisto, bonega homo kaj elstara organizanto de la esperanta movado en la lando.

Pasis 20 jaroj kaj la Militista kolegio de la Supera kortumo kontrolis lian kazon. La kontrolo evidentigis, ke V.Varankin estis kondamnita tute senbaze, lige kun kio la Militista kolegio de la Supera kortumo de USSR la 11-an de majo 1957 nuligis la verdikton kaj cxesigis la akuzon pro absoluta manko de krimkonsisto. V. V.Varankin estis plene rehonorigita kaj restarigita en la parlio postmorte. La justeco triumfis, tamen restas amara sento, ke nia lando, nia popolo perdis (krome en la plej fruklodona ago) unu el siaj fidelaj filoj.

Reveninte al la romano, oni povus mencii ties bonajn kvalitojn, kaj ankaux kelkajn mankojn. Nuntempa Ieganto sendube rimarkos kaj eksmodecon de la parolturnoj (kaj tio pruvas, ke esperanto efektive evoluas, ja ekde la apero de la romano pasis preskaux 60 jaroj), influon de la rusa lingvo. Kaj tio postulis certagradan reviziadon de la lingvajxo. lom cifita kaj naiva
aspektas la fino de la romano. Tamen cxio cxi estas plene kompensita per la pozitivaj trajtoj.

Cxu li estis bona verkisto? Mi opinias, ke jes, tamen jen la opinio de W.Auld:

"Kiel verkisto, Varankin havas tre fortajn ecojn. Lia lingvajxo estas esprimiva, ccu temas pri konversacioj aux priskriboj. Lia priskriba talento estas bonega. Per elektado de la plej signifaj detaloj, kaj penikado de ili per frapanta vortelekto, li perfekte enscenigas kaj enetosigas nin. Kaj same tiel lerte kaj naturece li kreas la interparolojn, kun kio estas ankaux ligila alia kapablo de la autoro: personecigi la rolantojn...

...Preskaux nekredeble, cxu ne, - kiam oni pripenisas la oficialan linion de la kompartio, kaj la ekslerlandan propagandon - ke Varankin kuragxis skribi tiel malkasxe kaj kritikeme gxustc en tiu epoko; jes, kaj eldonigi tion, kiam jam la situacio en Sovetunio farigxis kriza pro la stalinaj proskripcioj (la libro efektive eldonigxis en Nederlando)? Sendube tio kontribuis al la
malapero de Varankin kaj pereo en punlaborejo dum 1937. Sed lia romano estas grava testamenlajxo, kiun ni dece sxatu"
. (Auld W. "Enkonduko en la originalan titeraturon de esperanto". Saarbrucken, 1979. - P. 66-67, 68).

     Cxu la romano necesas por nia tempo? Jes, nun ne estas komenco de 1930aj jaroj, sed jam proksimas la fino de la 20a jarcento. Por nuntempa leganto, supersaturita per gazetaraj publikajxoj, kiu tralegis multe da revenintaj el malestado libroj, la romano de Varankin jam ne estas granda malkovro. Oni jam multe scias pri la periodo de la personkulto kaj de la amasreprezalioj, tamen certe ne cxion. Sed la romano estas necesa por niaj samtempuloj gxuste
pro tio, ke gxi dum preskaux 60 jaroj kusxis ensxlosite, estis arestita. Gxi estas necesa por ruslandanoj kaj por alilandaj legantoj - ja scio de la pasinto helpas pli bone kompreni la nunon kaj futuron en evoluo de ajna popolo. La libro estas ne nur dokumento pri sia epoko. Gxi estas necesa ankaux kiel atesto de la glasnosto, kiel argumento de la nova pensado. Kaj ankoraux
unu reeldono de la romano ne nur pliricxigos la esperantan literaturon, sed helpos ankaux realigi la praan ''internan ideon" de la esperantismo - ideon pri alproksimigxo, amikeco kaj interkomprenigxo de popoloj de cxiuj landoj kaj kontinentoj.

      En 1992 ni festas la 90an datrevenon de la naskigxo de Vladimir Varankin, elstara homo, talenta verkisto, historiisto kaj arda esperantisto, batalanto por hela estonto de la homaro. Servu kiel memoro pri li tiu "nemankrea monumento". Kun ni restu ankaux liaj libroj, liaj pensoj, sentoj kaj idealoj...

Nikolaj STEPANOV
januaro 1992Historio.ru — история отечественного движения эсперантистов (Российская империя, СССР, РФ).