Esperanto en Rusio История эсперанто в России и Советском Союзе. Биографии репрессированных эсперантистов, архивные материалы.

Nikolao Ĥoĥlov

      Nikolaj Ivanoviĉ Ĥoĥlov naskiĝis la 31-an de januaro 1891 en Moskvo, do, la saman jaron, en kiu naskiĝis Kolomano Kalocsay, Julio Baghy, Hendrik Adamson kaj Georgij Deŝkin. La tuta plejado! Li naskiĝis, kiel li skribis, "je kvaronversto de la muroj de Kremlo", kaj liaj infanaj jaroj pasis en ludoj inter ĝiaj muroj. En Moskvo li lernis en gimnazio, poste finis komercan lernejon. Li esperantiĝis en 1905, en la jaro de la unua rusa revolucio. Unu el liaj la ple] fortaj impresoj de la juneco estis dispafado de popola demonstracio. Eble tiam naskiĝis la unua variaĵo de lia versaĵo "1905".

     Post la fino de la komerca lernejo li eklaboris en Moskva Ĉefpoŝtejo. En 1909 li jam aktive propagandis Esperanton, pri kio menciis "La Ondo de Esperanto"; en 1912 li dissendis milojn de propagandiloj per la oficiala poŝto al ĉiuj anguloj de Rusio; en 1917 li gvidis kursojn de Esperanto en speciala poŝtotelegrafa lernejo. Lia unua versaĵo, ankoraŭ tute nematura, aperis en "La Ondo de Esperanto" en 1910.

      Sed jen okazis la Februara Revolucio (dum kiu li konatiĝis kun E.Drezen), kaj poste la Granda Oktobra Revolucio. Tiam Ĥoĥlov renkontis virinon, kiu baldaŭ iĝis lia edzino. Ŝi estis tre bela kaj ĉarma, sed tute indiferenta rilate Esperanton kaj poezian laboron de sia edzo. Ŝajnas, ke ŝi ankaŭ estis tute indiferenta al la grandaj eventoj en tiama Moskvo; ŝi vidis en la revolucio nur malsaton. Pro la malsato ili ambaŭ en 1918 forlasis Moskvon kaj forveturis Poltavon. Tie oni mobilizis lin en blankan (kontraŭrevolucian) armeon. Lia edzino Vera, kiel polino, sukcesis elmigri en 1919 al Varsovio. Intertempe Ĥoĥlov ekmalsanis je tifo. La kontraŭrevolucia atamano Grigorjev, konkerinta tiam sudajn partojn de Ukrainio, donis tre simplan ordonon: meti ĉiujn malsanulojn en ŝarĝvagonojn kaj veturigi ilin for. Estis aŭtuno, kaj certe preskaŭ ĉiuj malsanuloj mortis.

     Ĥoĥlov'on savis miraklo. Kiam li rekonsciiĝis en la vagono, li ekaŭdis
anglan parolon: "Nu, en tiu ĉi vagono jam ĉiuj mortis", - kaj li trovis en si fortojn respondi angle: "Sed mi vivas!" Tiel li estis savita fare de angia Ruĝa Kruco. Certe li havis eblecon resti en la Patrujo, "kvankam kun granda risko", sed li
preferis elmigri, esperante kiel eble plej baldaŭ renkontiĝi kun la edzino.

      En novembro 1920 ŝipo "Ĥerson" veturigis lin for de la Patrio, ĝis insulo Malto. Tie al la elmigrintoj estis proponita elekto - veturi al Italio, Grekio aŭ Jugoslavio. Ĥoĥlov elektis la lastan. En la printempo 1921 li venis havenurbon Bakar, kie komencis labori kiel ŝarĝportisto en la haveno.

     Li skribis Zagrebon, al d-ro Maruzzi, kiu oficistigis lin en statistikejo de Adriatika Banko. Tuj post la alveno Ĥoĥlov iĝis aktiva membro de zagreba
esperantista rondo. Li estis kunfondinto de unua postmilita Esperanto-gazeto
"La Provo" en Jugoslavio; la sekvantan jaron jam komencis aperadi gazeto
"Konkordo", kies ĉefa kunlaboranto estis Ĥoĥlov. Kaj se la unuan postmilitan eldonejon "Sudslava servo" fondis d-ro Maruzzi, ĝian normalan funkciadon grave helpis Ĥoĥlov, kaj liaj unuaj tradukoj aperis en tiu eldonejo. Ĥoĥlov estis ankaŭ kunorganizanto de la Unua Jugoslavia Esperanto-Kongreso en Zagrebo (1923), por kiu li verkis originalan komedieton "La morto de la delegito de UEA", eldonitan en Zagrebo en 1924, kaj amuzan programon "Verda kabaredo", kies manuskripto perdiĝis. Lia edzino ankaŭ venis Zagrebon en 1921; en tiu urbo naskiĝis lia unua filo - Juliusz.

     Sed nostalgio pri Polujo instigis Vera entrepreni paŝojn, ke ili veturu al Polujo. Ne sciante cirkonstancojn, Ĥoĥlov plenumis ŝian deziron, kaj en  1923 ili estis jam en Varsovio. Sed nek laboron li tie povis trovi, nek la pola registaro permesis al li resti en la lando pli ol unu jaron, la tempolimon, ĝis kiu validis lia elmigrula pasporto, tiel nomata "pasporto de Nansen". Vera ne volis forlasi Polujon, ŝia amo al la Patrolando venkis, kaj iliestis devigataj eksedziĝi. Ĥoĥlov revenis al Zagreb sola.

      Tie li denove partoprenis la esperantistan vivon, ĉefe okupante sin per literatura laboro. Li multe tradukis, studis poezian arton, kaj plimulto de liaj versaĵoj, kolektitaj en lia ĉefverko "La Tajdo" (1928), evidente estis kreitaj aŭ finredaktitaj tie.

      Estas interese, kiel Ĥoĥlov verkis siajn versaĵojn. Laŭ atesto de lia amiko Ivo Rotkviĉ (kiu donis en 1965 sian  intervjuforman "portreton" de la poeto, kiu enhavas tamen kelkajn faktajn erarojn), Ĥoĥlov fajfis melodiojn, kaj sub la sonoj aperis rimoj kaj versoj. Li kunlaboris ankaŭ en "Literatura mondo" (unua periodo), kie publikigis siajn artikolojn, rakontojn kaj tradukojn, ordinare sub sia kutima pseŭdonomo - "Skito".

      Ĥoĥlov tre ŝatis kaj amis la kroatan noblaniman, pacaman, tre inteligentan kaj laboreman popolon, li parolis kroate tiel, ke oni ne rekonis en li eksterlandanon, eĉ sciis dialektojn de tiu lingvo. Ofte li venadis al vilaĝoj, kaj parolis kun lokaj loĝantoj en ilia propra dialekto. Li tre amis naturon de Kroatujo, kaj tiu amo ĉiam luktis en li kun nostalgio pri la Patrio. Jen kion li skribis en leteroj al sia multjara korespondantino, elstara Esperanto-poetino Hilda Dresen:

     "Jes, mi ŝatas, mi amas Zagrebon, malgraŭ mia tuta natura nostalgio  pri la Nordo - tiuj du sentoj miksitaj kune sonorigas strangajn kordojn en  la animo. Ĉi tie la suno, la koloroj, la naturo estas tiel diversnuancaj. Neniam en Rusujo mi vidis sunsubiron, similan al la ĉi tieaj! Kaj tiuj gajaj montetoj, krispigantaj per la vinberaj plantetoj! Sed la penso pri Rusujo estas domininanta -- neevitebla".

       Male, Ĥoĥlov estis tute fremda por rusa elmigrintaro. "Ĉi tie, - skribis li
al H.Dresen, - la rusoj preskaŭ ĉiuj estas mezepokaj, aŭ nur la herooj de "Malvivaj animoj" de Gogol. Ridinde kaj plorinde. Malnovaj neŝanĝitaj  pensoj, malnovaj uniformaj, kaj la ŝablona demando: el kiu regimento vi estas? ...Mi scias, ke inter la rusa elmigrantaro estas ankaŭ vivaj fortoj, sed ili perdiĝas en la maro de la obstina malantaŭemo kaj reakcieco".

      Tio estis unu el kaŭzoj, pro kiuj Ĥoĥlov decidis reveni la Patrion. Kun helpo de sia frato, loĝanta en Moskvo, li fine ricevis la permeson. En 1928 li por ĉiam forlasis Jugoslavion. Li veturis tra Varsovio, kie li renkontiĝis kun sia eksedzino. Li provis persvadi ŝin veturi kun li, sed ĉiaj konvinkoj estis vanaj.

     Komence Ĥoĥlov ne povis en Moskvo trovi laboron - ja tiam estis senlaboreco - kaj mastrumis en ĝardeno de siaj patro kaj fratoj. Pro laciĝo li ofte ne povis skribi, "kaloj pikis kiel brogitaj". Sed tiu ĝardeno ne ĉiam donis profiton.

     Tuj post sia alveno Ĥoĥlov iĝis aktiva inter moskvaj esperantistoj. Prezidantaro de SEU elektis lin kiel gvidanto de literatura sekcio en la lingva komisiono; poste li iĝis ano de la Lingva komitato kaj ĝia sekretario kaj ankaŭ gvidanto de Esperanto-sekcio de VOKS (nun - SSOD - Unuiĝo de Sovetiaj Societoj de Amikeco kaj Kulturaj Ligoj kun Eksteraj Landoj). Li multe tradukis, sed verkis jam nenion. Estas sciata nur unu versaĵo,  verkita de li post la reveno - "Viburno". Li revis verki ion novan, pli maturan, kaj sian talentan "La Tajdo" li nomis "infaneca"... Post 1933 ne estas videblaj iuj spuroj de lia esperantista laboro, nur en kolekto "Arĝenta duopo" aperis lia artikolo pri "Preter la vivo" de J.Baghy sub la malnova, kutima pseŭdonomo - Skito.

      De ekstere lia vivo iras pli-malpli glate. Li laboris kiel ekonomiisto en diversaj entreprenoj, en 1930 denove edziĝis, kaj en 1931 naskiĝis lia dua filo - Leonid.

      Komenciĝis la Granda Patridefenda Milito. Ĥoĥlov, kun aviadiluzino, en
kiu li tiam laboris, veturis al Taŝkento kun la tuta familio. Tie li, kiel ĉiuj sovetiaj homoj, donis la tutan sian forton por la venko, organizante la uzinon sur la nova loko kaj instruante homojn labori kun moderna maŝinaro - li ja estis tiam supera teĥnika gvidanto. En Taŝkento li ekmalsanis, komence je dizenterio, poste venis pelagro (avitaminozo PP), kvankam en Taŝkento la familio de Ĥoĥlov nutris sin sufiĉe bone; evidente lia organismo estis jam grave difektita. Li kun la familio revenis Moskvon en 1944 kun rompita sano, same interesiĝis pri Esperanto-vivo, sed jam nenion faris, nomate sin "Estingiĝinta vulkano". De tiu tempo restis nur traduko de "Himno de la demokratia junularo" (1948?), farita laŭ instigo de N.Ryt'kov. En 1952 pro oficaj malagrablaĵoj (li laboris tiam en Ostankina biera uzino kiel estro de la planfako) li suferis apopleksion. Dank' al zorgoj de la familianoj Ĥoĥlov vivis post tio ankoraŭ kelkajn monatojn. Li mortis la 26-an de februaro 1953 kaj estas enterigita en Ostankina tombejo.

*   *   *

     Nemultaj verkoj de Ĥoĥlov estis eldonitaj. Krom liaj tradukoj libroforme
aperis nur komedieto "La morto de la delegito de UEA" (Zagreb, 1924), kaj lia
ĉefverko- versaĵaro "La Tajdo" (Koln, 1928). Nur kvardek versaĵoj estas en
tiu libreto, sed preskaŭ ĉiu el ili estas vere majstra. La temaro de Ĥoĥlov
estas tre vasta; apud belegaj amaj versaĵoj tie trovas lokon brilaj specimenoj de politika liriko, kiel "1905", enhavanta frostotremigan bildon de dispafado de popola demonstracio en Moskvo, plena je vera humaneco "Eŭropo", "Mia Patrujo", en kiu la poeto, estanta tiam en Polujo, elverŝas sian profundan amon al sia socialisma Patrolando, liaj ĉarmaj ŝercaj versaĵoj, filozofiaj meditoj en "La Tajdo", kaj "Prolegomeno" - ĉio ravas nin per freŝaj kaj emociaj bildoj, kvazaŭ superplenigataj ĉiun verson, per klara kaj simpla lingvo, per senriproĉa ritmo kaj muzikeco. Ne vane Ĥoĥlov metis al sia libro moton el P.Verlaine - "De la musique, avant tout chose..." -- "iom da muziko, antaŭ ĉio" - kaj ĉiu lia verso havas kvazaŭ sian muzikan subtekston, iun akompanantan melodion. Kiel li atingis tiun mirindan efekton? Estas sciata el liaj leteroj al H.Dresen ke li studis literaturon pri muzikeco de versoj. Ĉu ĝi multe helpis lin? Aŭ li atingis tiun muzikan efekton per tio, ke verkis fajfetante kaj kantetante iujn melodiojn? Tiom muzikecaj versoj estas nemultaj eĉ en la monda literaturo. Sed ilia cefa trajto estas la bildeco: Ĥoĥlov sciis rezoni per bildoj, kaj tiuj estas ĉiam neatenditaj kaj trafaj. Tial liaj la plej filozofiaj versaĵoj estas plenaj je belo kaj ĉarmo.

      Vere tragika sorto de la geniulo! Tre erudicia kaj laborema, li ne sciis, kion aspiri, kaj tial ofte malŝparis siajn fortojn por tradukado de triagradaj (se ne dekagradaj) verkoj, li havis nek klaran celon, nek veran firmecon de sia mondpercepto. La sola, kio kondukis lin tra la tuta vivo estis la amo al la Patrolando. La amo al la virino kondukis lin for de la Patrio, sed la amo al la Patrio lin revenigis. Kaj inter la popolo, konstruanta socialismon, li sciis trovi sian lokon.

B. Tornado

Bibliografio de N.I.Ĥoĥlov

I. Originalaĵoj

En tombejo (versaĵo, 44 versoj), - "La Ondo de Esperanto", 1910, 2, n-ro 4,  p. 13.
Sur la scioj (versaĵo, 32 versoj), - "La Ondo de Esperanto', 1912, 4, n-ro 3, p. 54.
Ĉe miaj plumvestitaj amikoj (rakonto), - "Literatura mondo", 1922, p. 29-31.
Pri kelkaj faktoroj de la nuntempa rusa arto (artikolo), - "Literatura mondo", 1922, p. 48-51.
Emigrantoj (rakonto), - "Literatura mondo", 1923, n-ro 5 (8), p. 93-95.
Minstrelo de nova sento (artikolo pri J.Baghy),  - "Literatura Mondo", 1923. n-ro 9 (12), p. 170-173.
En arbaro nokte (rakonto), Bukedo, 1, Horrem bei Koln. 1923, p. 46-52. Du deziroj (rakonto), Bukedo, 2, Horrem bei Koln, 1924, p. 25-28. Bronzo sonanta (tra la poemaro de K. Kalocsay), - "Literatura Mondo", 1924. n-ro 4, p. 72-74.
La morto de la delegito de UEA (komedieto,), - Zagreb, 1924.
La Tajdo (versaĵaro), Horrem bei Koln, 1928.
Al Majstro Onisabro Deguĉi (versaĵo, 16 versoj), en "Sinjoro Laŭdata", Kameoka, Japanujo, 1928, p. 86. Rimo en Esperanto (artikolo), "Esperanto", 1929, n-ro 2-3. Pri unu aktuala temo (artikolo pri maŝinfaka terminaro), en "Al la nova etapo", Leipzig, 1932, p. 47-52. Ni kreu novan grandan Esperanto-Esperantan vortaron, - "Al la nova etapo", 1932, n-ro 2, p. 84.
Julio Baghy. Preter la vivo. - "Argenta duopo", Budapest, 1937, vol. 1, p. 65-68.
Viburno (versaĵo, 24 versoj), - "Heroldo de Esperanto", 1959, 1/V.

II. Tradukoj


A. Drozdov. Krucumo (novelo), - Zagreb, 1922.
N. Pinegis. Ĉe la akvofalo (versaĵo), - "Literatura Mondo", 1923, n-ro 2 (5), p. 22-24.
Zinaida Gippius. Kaj kio poste? (versaĵo), - "Literatura Mondo", 1923, n-ro 4 (9), p. 45.
Napoleono I Bonaparte. La maskita profeto (rakonto), - "Literatura Mondo", 1924, n-ro 4, p. 175.
Te Kajaka. Embarasa malkompreno (rakonto), - "Literatura Mondo", 1924, n-ro 5-6, p. 94-96 (el la angla).
V. Doroŝeviĉ. Orientaj fabeloj. Leipzig, 1924.
D. Dobin. Granda bruo pro nenio (vodevilo en unu akto), Biblioteko de "Konkordo", n-ro 3, Zagreb, 1926.
D. Domjaniĉ, 4 versaĵoj, - "Konkordo", 1927, n-ro 7-8, p. 36-37.
Hamsa Humo. Amindumado (rakonto), - "Konkordo", 1927, n-ro 7-8, p. 39-41.
A. N. Tolstoj. Morto de Danton, Horrem bei Koln, 1928.
M. Saunders. Bela Ĵoe, London 1929, el la angia kune kun J. Blaikie.
V. Majakovskij. Per voĉo plena, - Ekrelo, Leipzig, 1930 (la unua enkonduko en la poemon, versaĵoj - La poeto laboristo. La maldekstra marŝo, Nia marŝo).
E. Drezen. Historio de Mondlingvo, - Leipzig, 1931, el la rusa kune kun N. Nekrasov.
A. A. Suĥanov. La unua soveta blumingo, - Leipzig, 1932.

III. Artikoloj pri N.Ĥoĥlov


N. Nekrasov. Artistoj de verso, - "La nova epoko" 1929, VI/X, n-ro 11, p. 316-320.
L. Totsche. De paĝo al paĝo, - Nikolao Ĥoĥlov, - Budapest, 1932, p. 51-58.
Emilija Lapenna. Kajeroj de Jugoslavia Esperanto-Instituto, 1965, aprilo, n-ro 9, p. 16 - "Nikolao Ĥoĥlov".
B. Tornado. Poeto de sento profunda, - "Por la Paco", VI, Moskvo, 1966, p. 74-76;  "Hungara vivo", 1978, n-ro 1, p. 12

La bibliografion kompilis B.V. Tokarev

*************


Elektitaj verkoj de N. Ĥoĥlov


Eŭropo

El nekonataj, ŝlimaj abismoj de l'animo
Mi aŭdas strangan bruon, en malgraŭvola timo,
Ĝin trapenetras krioj, kaŝitaj dum miljaroj,
Grincado de la dentoj, metalo de fanfaroj,

En ĝi stertoras veoj, lamentas ploristinoj,
Tamburas ŝmacajn hakojn falintaj gilotinoj,
Susuron flirtas flustre truita silk' standarda
Kaj ĉion fonas kraka, reeĥa boj' bombarda...

Analojn, postlasitajn de gentoj kaj prauloj,
Mi sentas en angoro tra tempoj kaj nebuloj,
Antikvaj krimoj pete al mi etendas manojn
Kaj forgesitaj lingvoj malbenas la tiranojn,

Haladzon spiras bruta, mensoga kaj maldanka
La tuta historio de mia raso blanka,
Nur kelkaj epizodoj, nur kelkaj bravaj voĉoj
Surlumas tiun muĝon de l'murdaj sangdiboĉoj,

En ili ĝermas savo, en ili - la lumturoj,
Pro ili solaj palas vizio de l'teruroj,
Nur sur iliaj ŝultroj atlantaj de l'kelkopo
Sekure kuŝas sorto de l'krimulin' Eŭropo.

Nur pro ilia sango, oferoj kaj ĉagreno
Retrovas la honoron la pala Magdaleno,
Por naski novan idon, en la feliĉaj larmoj,
Mesion liberigan de la katenaj armoj...

Aŭskuitu do, Azio, mamnutristino nia,
Afriko sfinkse muta, tribar' Oceania,
Ĝemela kontinento de l'ambaŭ Amerikoj,
Kunfratoj de l'estonto kaj dumaj malamikoj.

Aŭskuitu kaj konfidu la jam proksiman horon,
En kiu nova sango trafluos nian koron;
Ankoraŭ kelkaj limoj, hezitoj kaj decidoj --
Kaj kun la mirtaj branĉoj pilgrimos blankaj idoj,

Kuraci viajn vundojn kaj super la cikatroj
Trasenti la hontigan brutecon de la patroj,
Starigi novan mondon de l'paco kaj libero,
Proklami la Laboron reĝino de la tero...

----------
Tempestas la mistikaj abismoj de l'animo,
Sed jam vidiĝas lumo en nova malproksimo;
Obee donas vojon laciĝo kaj miopo
Al kredo de l'estonto de la patrin' -- Europo.

(El la kolekto "La Tajdo", Heroldo de Esperanto, Horrem bei Koln
(Germanujo), 1928)

************

N. Ĥoĥlov

Viburno

Ĉe serpentuma rivera turno,
ombrante ŝtonojn de moska put',
en la umbela ornam' viburno
sunumas branĉojn sur verda krut'.

Mi ne forgesis -- mi ĝin rekonas,
la kamaradon de l'fora jun';
en la animo revive sonas
la pasinteco tra l'muta nun.

Ĉu ne hieraŭ la varman manon
glacie brogis la akva skvam',
kaj lipoj trinkis la mirĉampanon
sub la tintado de l'guta gam'?

Ĉu ne hieraŭ la koro saltis
pro la senbrida plensanga puŝ',
ĉu ne hieraŭ apenaŭ haltis
en kantebrio la arda buŝ'?

Kun la freŝeco de la hieraŭ'
tre zorge gardis la fida kor'
ĉi tiun puton ĉe la rivero
kaj la viburnon en la memor',

por ĉe l'revido dolore sveni
en skua ondo de la pasint',
kaj, sveniĝante, rezigne beni
la gutoplendojn de l'plaŭda tint'.

Moskvo, 26.V-1928
(El "Heroldo de Esperanto", 1959-05-01)
"IMPETO-89", Moskvo, "Progreso", 1990, pp.143-150Historio.ru — история отечественного движения эсперантистов (Российская империя, СССР, РФ).