Esperanto en Rusio История эсперанто в России и Советском Союзе. Биографии репрессированных эсперантистов, архивные материалы.

ГОЛЕВ Т.Н.

Господину Директору Московского Института Эсперанто
от Тихона Николаевича Голева,
живущего Б.Каменщики, 22

Прошение

Настоящим покорнейше прошу допустить меня к экзамену в знании специального курса яз. эсперанто.

Тихон Николаевич Голев
Москва, 10/9 1917 г.

Резолюция: Экзамен назначить на 10 сент. 1917 г. [Квит. N 58].


AŬTOBIOGRAFIO

Mi naskiĝis en urbo Moskvo en la j. 1897 (28 Aprilo). Mian komencan kleron mi ricevis hejme kaj poste lernis en Moskvo en mezlernejo Aleksandra komerca, kiun finis en 1915 j. Nune mi estas studento de Moskva Komerca Instituto...
La sciigoj pri Esperanto mi ricevis ankoraŭ en mezlernejo kaj interesiĝis pri ĉi tiu ideo. Mi komencis lerni Esperanto'n mem laŭ lernolibro Kar kaj Panje kaj pefektiĝis en la lingvo per korespondado kaj legado. Mian laboron por Esperanto mi direktis por celoj de l'propagando, montrante Esperanto'n, kiel ion vivpraktikan kaj utilan kaj en tiu-ĉi rilato mia laboro ne restis vana...

Jen estas mia mallonga esperantista aŭtobiografio.


T.N.Golev

T.N.Golev

"Kial mi estas fervora adepto de Esperanto"

Mi ne povas diri vere, kiel naskiĝis en mi intereso al Esperanto; ĉi tio okazis tute subite, kvazaŭ ia interna voĉo diris tion. Mi memoras, ke tio ĉi estis en klaso, kiam mi lernis en mezlernejo. Estis leciono, sufiĉe enua (ŝajnas, lingva) leciono. Mi sidis kaj rigardis la intruiston. Subite, mi rimarkis, ke unu el miaj kamaradoj skribis multe da p[oŝt]kartoj kaj skribis en la lingvo, kiun mi ne povis kompreni. Mi interesiĝis. Kiam la leciono estis finita, mi demandis la kamaradon pri tiu stranga lingvo, en kiu li skribis dum la leciono. Li respondis, ke ĝi estas "Esperanto" kaj montris al mi multajn diversnaciajn
p[oŝt]kartojn. Tiuj ĉi objektoj sufiĉe "grande" [korektita: "forte"] interesiĝis min. Pri Esperanto entute mi aŭdis antaŭe kaj eĉ provis ĝin ellerni laŭ lecionoj de la junula ĵurnalo "Majak", kiun mi regule ricevadis. Post du-tri tagoj la kamarado donis al mi la adreson el unu fremda lando kaj skribis tekston de l'letero, kiun mi skribis al tute nekonata al mi homo. Kia estis mia ĝojo, kiam mi ricevis la respondon. La ricevita respondo - jen estis la komenco de mia adepteco de Esperanto. Poste mi konatiĝis kun kelkaj esperantistoj en la moskva librejo "Esperanto" kaj iom-post-iom ŝerca okazintaĵo transformiĝis en profundan gravan ideon. En la komenco de mia esperantista vivo mi interesiĝis pri Esperanto, kiel pri rimedo al kunfratiĝo de l'popoloj, ĉar entute diversnacieco kaj malameco ofte min pripensigis. "Komuna lingvo" - tiu ĉi ideo estis forta rimedo por detrui barilojn de diversnacia homaro. Unutempe per ĉi tiu ideo mi vivis, ĝi estis mia idealo, des pli, ke mi konatiĝis kun verkoj de L.Tolstoj. Sed stranga afero! Kiam mi provis disvastigi Esperanto'n, kielinternacian lingvon, kiu estas idea helpo por unuiĝo de l'popoloj, - mi tute ne sukcesis. Oni rigardis min, kiel idealiston, fantaziulon kaj nenio plu. Ofte oni demandis min: "Kion mi povas ricevi, ellerninte vian lingvon?". Ĉar mi
vidis en Esperanto nur nur idean flankon, mi respondadis en la senco de ĝia granda naciunuiĝa rolo. Oni min aŭskultis, sed mi vidis nur ridetantan vizaĝon. Tiam mi ĉesis propagandi, pensante ke Esperanto, kiel interna ideo venkos la mondon mem; oni devas nur atendi. Mi komencis multe legi kaj organizis grandan seriozan interncian korespondadon pri diversaj naciaj, politikaj kaj praktikaj demandoj. Tiu ĉi korespondado konvinkis min, ke Esperanto estas forta, ne de idea flanko, sed kontraŭe - de la praktika viva flanko. Ne rapidante idea flanko de la lingvo internacia aliiĝis en praktikan flankon.
Nune mi komencis serĉi en Esperanto'n nur praktikecon, kaj ĝia utila uzado donis al mi la penson, ke por sukceso de la disvastiĝo de la lingvo estas necese ĝin montri, kiel praktikan vivplenan estaĵon. Por ĉi tiu fojo mi ne eraris kaj mia propagando sukcesis sufiĉe bone. Sekve, unua la plej grava kaŭzo de mia adepteco de Esperanto estas ĝia neŝanĝebla praktika rolo. Duagradaj kaŭzoj de mia adepteco estas, kompreneble, ĝia
facileco, logikeco kaj belsoneco. La lasta kaŭzo, mi ŝajnas, estas "tio same" [? - ne komprenebla] tre grava eco de Esperanto. En mia propaganda vivo estis okazoj, kiam oni petis min diri aŭ legi ion en Esperanto kaj kiam mi legis belsone, esprimplene, la impreso estis tre favora kaj forta.
Ankaŭ la harmonia originala literaturo en Esperanto min faris kaj faris pli kaj pli adepto de ĉi tiu lingvo. Sekve, resume, la kaŭzoj de mia adepteco de Esperanto estas ĝiaj: praktikeco, facileco kaj belsona logikeco. La interna ideo, kompreneble, estas grava, sed ĝi ne povas servi, kiel impulso en la celoj de disvastiĝo de la lingvo internacia.

T.N.Golev

Sufiĉe bone sed estas skribite tre malbone
Korzlinskij / A. SaĥarovHistorio.ru — история отечественного движения эсперантистов (Российская империя, СССР, РФ).