Esperanto en Rusio История эсперанто в России и Советском Союзе. Биографии репрессированных эсперантистов, архивные материалы.

ИВАНОВ И.А.

Господину Заведующему Институтом Эсперанто
Ивана Александровича Иванова


                        Заявление

       Имею честь просить Вас о допущении меня к экзамену в знании специального курса языка эсперанто по программе Института.

                                            И.Иванов

       Москва 4-го февраля 1915 г.

                                 [Kвит. No.196 от 10 февр. 1915 г.]

Aŭtobiografio

Mi naskiĝis en urbo Rjazan en [la] jaro 1894 la 20-an de julio. Kiam mi iom kreskis mi ŝategis pasigi [dum] tutajn tagojn en sufiĉe granda, per nenio okupita, herbejo, kiu etendis sin post nia domo. Per nenio ĝenata mi kutimis sin opinii mastro kaj tre grava persono. Jam 6-jara knabo mi sciis bone legi kaj skribi. Do, trafinte en preparan lernejon, mi faradis nenion, krom uzo de granda lerneja biblioteko. Diversajn kaj multajn librojn mi estis leginta. La lernado prosperis al mi kaj mi lasis la lernejon eĉ rekompensita per libro. Dum la someroj mi kun gepatroj fervorege vizitadis la ĉirkaŭaĵon de la urbo. Do mi kreskis fortika kaj
multscia[nta] infano.
Facile mi trafis en gimnazion en jaro 1904 kaj tie daŭris samaj okupoj. Plej ŝatata legmaterialo konsistis el diversaj geografiaj kaj sciencpopularaj verkoj. Tiamaniere mi, sciante multon ekster gimnazia programo, ĉiam estis unu el la plej sukcesantaj lernantoj. Mi ĝenerale ŝatis okupi unu el [la] plej unuaj lokoj. En miaj kamaradoj mi volis ĉiam esti ĉefulo. Pro tio okazadis tre multaj malkonkordoj kaj disputoj. Ŝatante la legitajn librojn mi ĉiam volis apliki la traligiton, sed pli spertaj en ĝenerala vivo kamaradoj ĉiam min venkis.
Somere mi multe ne legis, sed havis aliajn okupojn. Mi fosadis longajn kaj profundajn kavojn, imagante ilin [restindaj] [? substrekita] de praaj tempoj. Aŭ konstruadis laŭbojn aŭ ion alian.
Sur sama korto vivis aliaj gimnazianoj. Ĉiuj dividiĝis je du partioj. Kontraŭuloj ruinigadis miajn konstruaĵojn. Mi por defendo elpensadis divesajn artifikajn kaj tio daŭradis kelkajn jarojn somere kaj vintre.
La lastaj jaroj de gimnazio estis dediĉitaj al plej intensaj studoj. Estante sepklasano, mi konatiĝis kun esperantistoj: Ĵavoronkov kaj Cimbalistij kaj kun ili komencis labori por esperanto. Paroladoj, skriboj ĉio plenigis kaj anstataŭis la legadon de miaj fantastikaj libroj.
Tiam mia gusto definitive min inklinis al matematiko kaj precipe astronomio. Nia instruisto de fiziko kaj kosmografio aranĝis sciencan rondeton. En ĝi la gimnazianoj lernis ripari fizikajn instrumentojn, preparis raportojn pri sciencaj temoj. [La] astronomiaj pri la suno kaj pri [la] fizika "principo de relativiteco" raportoj estis preparitaj de mi. Cetere la skioj, lukto kaj biciklo okupis grandan rolon dum mia gimnazia vivo. Mia fotoaparato lasis al mi multe da interesaj scenetoj de tiama vivo. Someron mi pasigadis nun alimaniere ol antaŭe. Seriozaj studoj, lecionoj, gekonatularo postulis multon da tempo. Tamen nenio
malhelpis feliĉe lasi [la] gimnazion kaj ricevi arĝentan medalon.
Aperis demando: kien eniri - ĉu specialan teknikan lernejon aŭ universitaton. Sed emo al [la] astronomio, studata nur en universitato, min alkondukis en Moskvon.
Du celitajn aferojn mi havis: Pli intime konatiĝi kun esperantistaro, kun ĝia celo, kun rimedoj kaj metodoj sukcese taŭgaj disvastigi nian lingvon kaj ellerni elektitan sciencon.
Pri unua deziro min multe helpis kaj instruis s-ro Ajspurit kaj aliaj konataj esperantistoj. Mia esperantista agado ĉiam estis videbla kaj disponita al ĉies servo, ĉu en Moskva Societo, ĉu en Studenta grupo. Tiom pli mi devis studi la matematikon kaj astronomion. Kaj tio ĉi min nuntempe plej interesas kaj estas plej grava por mi.

Ivan Aleksandroviĉ Ivanov

Sufiĉe bone N.Korzl.
Bone A.Saĥarov
Bone N.Ĵitkova

Eseo

La signifo de Universalaj kaj naciaj
kongresoj por propagando de Esperanto

de I.Ivanov

La ĉie konata veraĵo, ke unuiĝo donas la fortojn, jam antaŭe supozigas, ke la kongresoj devas havi ion tre gravan valoron. Ili devas milobligi la fortojn de izoliluloj kaj fari nevenkeblan impreson je skeptikulo.
Efektive, mi rigardu pli detale la [tra]pason de kongreso. Tuj ni vidos du diversajn kategoriojn de homoj-esperantistojn kaj neesperantistojn. Al mi ŝajnas, ke kelkaj vortoj pri [la] unuaj ne estos superfluaj.
Intensa laboro por prepari kongreson unuigas ĉiujn laborantojn. Uzante la okazon, oni povas apliki nun novajn propagandmetodojn. Do estas necese elekti, pripensi detaligi ilin. La racio de laborantoj pli kaj pli estas penetrata de novaj tre fruktodonaj ideoj kaj plej taŭgaj rimedoj. Ja ekzercado kaj praktiko ĉiam evoluigas kapablojn.
La eperantistoj ĉerpas el preparaj laboroj la novajn energion. Ĝi kaj novaj ideoj akiritaj aŭ el disputoj aŭ el interŝanĝo de ideoj helpas al esperantistoj pli sukcese ataki
la [indereferentuloj] [?substrekita], pli insiste persekuti la jam starigitajn celojn kaj pli fervore kaj laŭplane entrepreni novajn laborojn.
La Kongreso mem! Kiom ĝi donas al ni per renkontoj, per efektivigo de longatenditaj esperoj. Valoras [korektita: "Sufiĉas"] nur legi la priskribon de l'Unua Kongreso de L.Belmont en [la] libro "Sur vojo al kunfratiĝo de popoloj".
Kaj nacia Kongreso! Krom sia multe pli facila atinge[ble]co, krom sentoj proksimaj al sentoj, naskataj de universalaj kongresoj, por esperantisto ne povas esti indiferenta patriota
sento, naskata de ĝi: "Kaj mia patrujo helpas la propagandon. Ĝi estas ne lasta. Ni laboru, ke ĝi estu la unua".
Kaj ne esperantistoj? Jam antaŭ la kongreso en gazetoj aperas notoj pri preparata kongreso. Iom post iom en gazetaron trafas novaj informoj. Ondo da novaĵoj kreskas. La aranĝantoj [al]tiras atenton de komercistoj, de aliaj entreprenistoj. Afiŝoj, prospektoj pri kongreso incitas scivolemon de la publiko, se ne de tuta, tamen de ia parto. La fremda publiko, eble vizitonta la kunsidojn, ĝis nun ne kredeme rilat[int]a al [la] ideo, kun miro vidas amasojn senpene parolantajn la lingvon. Ni imagu la influon al publiko, kiam ĝi aŭdos: "Jen sidas generalo A., jen profesoro B., k.t.p." kaj ili ĉiuj flue parolas kaj
simpatias la lingvon. La ĝenerala intereso estas vekita. La publiko vidos la koncentrigitajn propagandilojn, vidos ekspozicion de ĵurnaloj, de libroj, de ĉio, kio pruvas la valoron de [la] lingvo. Publiko aŭdos lekcion, teatarn spektaklon, koncerton kaj pri ĉio legos en sekvanta tago favoran raporton en gazetoj. Kaj efektive kiom multe kaj favore preisi gazetoj pri [la] II-a E-a kongreso en Kievo, kvankam E-o antaŭe ne multe estis tie propagandata. Nun Kievo fariĝas pli kaj pli grava en Ruslando esperanto-movado.
Niaj kongresoj havs alian propagandmetodojn. Ĝi estas la kunvenoj de specialistoj. Scienciston,inĝenieron, gazetiston aŭ kuraciston interesas pri tio, kio,rilatas al lia profesio. Ekzemple la kunvenoj de Scienca Asocio ĉiam estis akompanataj de sciencaj raportoj. Do ĉeestantaj scienculoj antaŭ okuloj vidis pruvoj[n] de nerefutebla uzebleco kaj uzateco de Esperanto. La presitaj kaj dissenditaj raportoj havis grandan valoron inter
sciencularo. [Cetermaniere] [substrekita] ni povas taksi similajn kunsidojn.
Se ni ne havas kongresojn, kaj diverslingvanoj rakontus nur private - tiam [la] mondo ne havis indikojn de uzebleco kaj uzateco de Esperanto kaj pri nombro de ĝiaj adeptoj.
Permesu nun fari komparon jam unufoje faritan. Novaj adeptoj de la lingvon estas kvazaŭ orpecoj malfacile troveblaj en malmolega mineralo. La individua laboro, kiel guto, konstante frapante, elserĉas la novulojn. Sed moderna indusrio por plifortigi la laborojn elpensis gigantajn pumpilojn, kies spruco pulvorigas la ŝtonojn kaj oro estas facile trovebla. Do niaj kongresoj estu kvazaŭ pumpiloj, kondensiloj de nia laboro,
direktita al sama celo al sama idealo.

De Ivano Aleksandrovuĉ Ivanov
Bone A.Saĥarov
N.Korzlinskij
N.Ĵitkova


Aliaj diplomitoj de la Moskva Instituto de Esperanto.Historio.ru — история отечественного движения эсперантистов (Российская империя, СССР, РФ).